• පාරිභෝගික සේවා සහායක - Selected Locations

  Colombo, Gampaha
  Ragama, Kesbewa,Negombo (රාගම, කැස්බෑව,මීගමුව)
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2018
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක - Selected Locations

  Colombo, Gampaha
  රාගම, කැස්බෑව,මීගමුව (Ragama, Kesbewa, Negombo)
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2018
 • Service Manager

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/12/2018
 • Management Assistant/ Computer Operator

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/12/2018
 • Junior Production Executive

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/12/2018
 • Post of Operations Officer - Galle

  Galle
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2018
 • Operations Assistant (Male / Female)

  Colombo
  Applicant should have great peoples skills, technical skills, pleasant personality ability to work in a fast paced environment. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2018
 • Document Specialist

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/12/2018
 • Junior Executive - Operations

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/12/2018
 • Office Assistant - Male

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 19/12/2018