වයස අවු. 17 - 35 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු. 40,000/- ත් 50,000/-ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.

   
වෙනස් වන ජිවන රටාවේ රසවත් අංගයක් වන්න..!

තනතුර: CREW MEMBERS (PART TIME) – KOCHCHIKADE

වේලාව : ප.ව. 6.00 සිට ප.ව. 11.30 දක්වා

සුදුසුකම් :
 • වයස අවු. 17 - 45 ත් අතර විය යුතුයි.
 • අ.පො.ස (සා/පෙළ) දක්වා අධ්‍යාපන හදාරා තිබීම

ප්‍රතිලාභ :
 • වැටුප රු.20,000/- ත් 25,000/-ත් අතර
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදල
 • අභ්‍යන්තර උසස්වීම්
 • ස්ථිර රැකියා
 • රැකියාව අතරතුර ආහාරපාන නොමිලේ
 • මසකට නිවාඩු 06 ක් හිමිවේ
 • ප්‍රවාහන සේවා පහසුකම්
 •  වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය

XpressJobs හරහා ඔබේ CV උඩුගත කිරීමට කරුණාකර APPLY බොත්තම ක්ලික් කරන්න

Be an interesting part of the changing lifestyle..!

Position: CREW MEMBERS (PART TIME) – KOCHCHIKADE

Time : 6:00 p.m. to 12:00 p.m. till 11.30

Qualifications :
 • Age should be between 17-45.
 • Should have completed up to GCE O/L

Benefits:
 • Salary between Rs.20,000/- to 25,000/-
 • Employees Provident Fund
 • Internal promotions
 • Permanent jobs
 • Meals are free during work
 • 06 holidays per month
 • Transport service facilities
 • Medical insurance

Please click on the APPLY button to upload your CV through XpressJobs
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!