වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Please refer to the job advert for further information.

   
~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? ~

කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප විසින් ශ්‍රී  ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්‍යාවශ්‍ය බව අපි දන්නෙමු.

සිල්ලර වෙළදාම් ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටත්වය කරා ළඟා වීමේ ගමනට සහභාගී වීමට ඔබටත් අවශ්‍යය නම්, ඔබගේ ඒ අභිලාෂයන් ඉටුකර ගැනීමට අපි සහය වන්නෙමු.

පාරිභෝගික සේවා සහායක - (කාන්තා / පිරිමි) | දිවයින පුරා

සුදුසුකම්:
ඔබත්;
 • අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද ?
 • වයස අවු. 18 - 35 ත් අතරද?

ප්‍රතිලාභ:
එසේනම් අපෙන් ඔබට;
 • ඉහළ වැටුප්
 • රැකියාවට අමතර වෘත්තිමය පුහුණුවක් සමඟ NVQ Level IV සහතිකයක්
 • නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්, නිළ ඇඳුම් සහ ආහාර
 • අභ්‍යන්තර උසස්වීම් සහ තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක්

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for job" හරහා අයදුම් කරන්න.


~ Are you ready for a successful tomorrow? ~

Keells is a leading supermarket chain and we are constantly committed to achieving the core objective of 'Improving the quality of life in the country'. To achieve this, we know it is essential that we build the best sales team in Sri Lanka.

If you too want to participate in the journey of achieving excellence in the retail industry, we will support you in fulfilling those aspirations.

Customer Service Assistant - (Female / Male) | All over the island

Qualifications:
You also;
 • Someone who appeared for G.C.E. (A/L) 
 • Age Between 18 - 35?

Benefits:
So from us to you;
 • High salaries
 • An NVQ Level IV certificate with additional vocational training on the job
 • Free accommodation, uniform and food
 • Internal promotions and many other benefits

If you are the right person for the above post, apply through "Apply for job" in this advertisement.
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!