අයදුම් කරුවන් හට වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් තිබිය යුතුය. වැඩිදුර විස්තර සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Candidate should have valid riding license. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 
Delivery Riders - Island-wide | බෙදාහැරීම් නිලධාරි - දිවයින පුරා
 
සුදුසුකම් : 
  • වයස අවු. 18 - 45 ත් අතර
  • වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් සහිත 
 
ප්‍රතිලාභ : 
  • ක්ෂේත්‍රයේ ඉහලම වැටුප් 
  • විශේෂ අමතර දීමනා.
  • යතුරු පැදියක් ලබා දේ. (දෛනික සේවා කාලයේන් පසුවද භාවිතා කළ හැක.) නැතහොත් ඔබගේ යතුරු පැදියද භාවිතා කළ හැක.
  • සේවා කාලය අතරතුර ආහාරපාන.
  • නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනු ලැබේ.

XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!