ලොව විශාලතම 'Online Food Delivery' සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන්න. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 

JOIN THE WORLD'S LARGEST ONLINE FOOD DELIVERY PLATFORM

Delivery Partners

Uber Eats, The world’s largest online food delivery platform is now in Sri Lanka and growing at a rapid pace. Join us as a delivery partner and start earning today, we are looking forward to associate with the world-class delivery partners. Do you have a motorbike and a smart mobile phone? seeking for a job or looking for an extra income? If so you are the right candidate we are looking for.

Requirements:

 • Valid Driving License
 • Bike Insurance
 • Revenue license
 • Bike Registration document

   Benefits:
   • Attractive payment schemes with weekly pay-outs
   • Flexible working hours, as per your choice!
   • you will be conceded with significant life insurance up to Rs.500,000
   • Hustle free registration with minimum document
   • There are no daily, weekly or monthly fees
   • Attractive referral scheme by referring new friends
   P.S. please be kind enough to bring the originals or true copies of the above-mentioned documents 

   No 451, William gopallawa Road, Kandy.


   Please click APPLY button to upload your CV via Xpress.Jobs


   ==========================================================================================================================

   ලොව විශාලතම 'Online Food Delivery' සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන්න.


   ලොව විශාලතම online food delivery සේවාව දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී. එන්න අප හා
   සම්බන්ධ වී ඔබත් අදම ඉපයීම් ආරම්භ කරන්න. අප බලාපොරොත්තු වන්නේ විශිෂ්ට මට්ටමේ බෙදාහැරීමේ partner වරුන් අප හා සම්බන්ධ කර ගැනීමටයි. ඔබටත් යතුරු පැදියක් සහ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් තියෙනවද? රැකියාවක් හෝ අමතර අදායමක් සොයමින් සිටින්නෙක්ද ? එසේනම් අප සොයන්නේ ඔබවයි


   අවශ්‍ය ලියකියවිලි:

   • වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක්
   • යතුරුපැදි රක්ෂණය
   • අදායම් බලපත්‍රය
   • යතුයරුපදි ලියාපදිංචි සහතිකය

   ප්‍රතිලාභ:

   • ඉහල ඉපයීම් අවස්ථා සහිත සතිපත ගෙවීම්
   • නම්‍යශීලි රැකියා කාලය
   • රු 500,000 දක්වා වූ වටිනා ජිවිත රක්ෂණයක්
   • අවම ලියකියවිලි සහිත ලියාපදිංචිය
   • දෛනික, සතිපතා හෝ මාසික ගාස්තු කිසිවක් නොමැත
   • නව යහළුවන් හදුන්වා දීම තුලින් අමතර ඉපයීම් අවස්ථා
   ඉහත සදහන් ලියකියවිලි වල මුල් පිටපත් හෝ සහතික කල ඡායා පිටපත් රැගෙන ඒමට කාරුණික වන්න

   අංක 451, විලියම් ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර 


   XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න

   Job Image
   Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!