ටොයොටා ලංකා සමාගමේ, මහනුවර ශාඛාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන ඇබැර්තු සදහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ඇතිවන ඇබෑ. මහනුවර ශාඛාවේ. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
   
පින්තාරු ශිල්පීන් සහ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන්

ටොයොටා ලංකා සමාගමේ, මහනුවර ශාඛාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන ඇබැර්තු සදහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත්
කැඳවනු ඇතිවන ඇබෑ. මහනුවර ශාඛාවේ

තනතුරු 
- මෝටර් රථ පින්තාරු ශිල්පීන් (Automobile Painter) 
- මෝටර් රථ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන් (Automobile Tinker/Delder) 

සුදුසුකම් 
- අදාල ක්ෂේත්‍රයේ පිළිගත් ආයතනයක් මගින් පවත්වනු ලබන ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 4 වන මට්ටමට (NVQ Level IV) වඩා නොඅඩු පාඨමාලාවක් සාර්ථකව | සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය. 
- අවම වශයෙන් වසර 3ක පළපුරුද්දක් අදාල ක්ෂේත්‍රයෙන් ලබා තිබීම. 
- අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය වන විට අවු.18ට නොඅඩු හා අවු.35ට නොවැඩි විය යුතුය. 
- වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබීම සහ වාහන පැදීමේ පළපුරුද්ද/නිපුණතාවය අනිවාර්ය වේ. 

ඉහත සුදුසුකම් හා සේවා පළපුරුද්ද සපුරා තිබේ නම් කරුණාකර අයදුම්පත් අපගේ පහත සදහන් ලිපිනයට හෝ විද්‍යුත් තැපැල වෙත යොමු කරන්න. 

Please click the APPLY button to send your CV Via XpressJobs
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!