ජාතියේ ප්‍රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරුවරියක සේ සම්බන්ධ වී ඉහල අදායමක් උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 
PickMe Lady Rider

හිතවත්කාන්තාරියදුරුවරියනි

ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. 

ප්රතිලාභ
  • වැඩි අදායමක්
  • ආරක්ෂාව තහුවුරු වන තාක්ෂනය (live tracking)
  • නොමිලේ වටිනා ජීවිත රක්ෂණයක්
  • පහසු පරිදි සේවාකාලය වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව (Full Time/Part Time) 
  • දිනපතා සහ සතිපතා දිරි දීමනා (Daily and Weekly Incentives)
  • කාන්තා ඔබට සේවා සැපයීමට විශේෂ ඒකකයක්

ලියාපදිංචි වීමට අවශ්ය ලියකියවිලි:
  • ඔබගේ රියදුරු බලපත්රය
  • වාහන ලියාපදිංචි සහතිකය
  • අදායම්බලපත්රය
  • වාහන රක්ෂණය
Please click the APPLY button to upload your CV via XpressJobs
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!