මානව සම්පත් කළමනාකාරිත්වය පිළිබඳව ඩිප්ලෝමාවක් හෝ ඉහළ සුදුසුකමක් සපුරා ඇති අයෙක්ද? එසේත් නොමැතිනම් අ.පො.ස. උසස් පෙළ සමත්, මානව සම්පත් අංශයෙහි අවම වසර 3ක පළපුරුද්දක් ඇති අයෙකු ද? Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 
සුපරීක්ෂක - මානව සම්පත් හවුල්කරු - (පුහුණු/නුපුහුණු) - (කාන්තා /පිරිමි)

~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? ~
ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන කීල්ස් අපි දේශයේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීම යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීම සඳහා නිරතුරු කැපවෙමින් සිටින්නෙමු. එම මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීම සඳහා අප හා සම්බන්ධව ව්‍යාපාර විශිෂ්ඨතත්වයට දායක වන්නේ නම්, ඔබේ බලාපොරොත්තු හා අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා සහාය වීමට අප සූදානම්.

සුදුසුකම්:
ඔබ;
~ මානව සම්පත් කළමනාකාරිත්වය පිළිබඳව ඩිප්ලෝමාවක් හෝ ඉහළ සුදුසුකමක් සපුරා ඇති අයෙක්ද?
~ එසේත් නොමැතිනම් අ.පො.ස. උසස් පෙළ සමත්, මානව සම්පත් අංශයෙහි අවම වසර 3ක පළපුරුද්දක් ඇති අයෙකු ද?
~ වයස අවු. 23 - 35 ත් අතරද?

ප්‍රතිලාභ:
එසේනම් අපෙන් ඔබට ;
~ ඉහළ වැටුප්
~ අභ්‍යන්තර උසස් වීම්
~ නිළ ඇදුම්

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:
එන්න | අප හා එක්වන්න.

XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න

නො. 240,
වොක්ෂෝල් වීදිය,
කොළඹ 02.

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!