බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - කොළොඹ, නුවර, වත්තල, මීගමුව. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 

PickMe Foods | Delivery Riders - Colombo, Dehiwala / Mount, Kandy, Wattala, Negombo


About the role

තනතුර: බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - කොළොඹ, නුවර, වත්තල, මීගමුව

ආයතනය පිලිබඳ තොරතුරු:

ආයුබෝවන්! PickMe

Food රියදුරු ලියාපදිංචි අංශය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

මසකට රුපියල් ලක්ෂයක් ඉපයීමේ අවස්ථාව දැන් ඔබටත්! අදම PickMe

Food ආහාර ඩිලිවරි සේවාව සමග එකතු වෙන්න!


අපත් සමග එකතු වෙන්න ඔබට අවශ්‍ය :

  • smart ජංගම දුරකථනයක්

  • බයික් රථයක් 

  • ඔබට බයික් රථයක් නැතිනම් ලිසිං පහසුකමක් ලබා ගැනීමටද අපට සහය විය හැක.


රැගෙන ආ යුතු ලියකියවිලි: 

  • ඔබගේ රියදුරු බලපත්‍රය

  • වාහන ලියාපදිංචිය 

  • අදායම් බලපත්‍රය  

  • වාහන රක්ෂණය


Please click the APPLY button to upload your CV via XpressJobs

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!