උද්‍යෝගිමත්, ශක්තිමත් සහ සුහද පෞර්ෂත්වයක් සහිත පුද්ගලයින් තවද Android ප්‍රධානය සහිත ජංගම දුරකථනයක්, මෝටර් බයිසිකලයක් හා මෝටර් බයිසිකල් සදහා වන රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබීම අනිවාර්ය වේ. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 
Delivery Rider

ලෝකයේ නො.1 පීසා ආයතනය වන Domino's Pizza ආයතනය සමග එකතු වී වැඩියෙන් උපයා ගන්න

අප සොයන්නේ...
වයස 18+ 
උද්‍යෝගිමත්, ශක්තිමත් සහ සුහද පෞර්ෂත්වයක් සහිත පුද්ගලයින් තවද 
Android ප්‍රධානය සහිත ජංගම දුරකථනයක්, මෝටර් බයිසිකලයක්
හා මෝටර් බයිසිකල් සදහා වන රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබීම අනිවාර්ය වේ.

අප ලබා දෙන්නේ... 
ඉහළ ආකර්ශණීය දීමනා 
රැකියාවේ ඉහලට දියුණු වීමට අවස්ථා
නොමිලේ ආහාර, නිල ඇඳුම් හා නවාතැන් පහසුකම්


Please click the APPLY button to upload your CV via XpressJobs
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!