ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 
Delivery Riders - Colombo District (Male/Female) - Pickme Food

Vacancies available at; 
 • Colombo/ කොළඹ
 • Dehiwala - Mount Lavinia/දෙහිවල - ගල්කිස්ස
 • Homagama/හෝමාගම
 • Kaduwela/කඩුවෙල
 • Kesbewa/කැස්බැව
 • Kolannawa/කොලොන්නාව
 • Maharagama/මහරගම
 • Moratuwa/මොරටුව
 • Paduka/පදුක
 • Avisawella/අවිස්සාවේල්ල
 • Sri Jayawardenapura Kotte/ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ


ජාතියේ ප්‍රවාහන සහකරු වන PickMe හා සම්බන්ධ වී ඉහළ ආදායමක් උපයන්න.
(බෙදාහැරීමේ බෑගය සහ PickMe සන්නාමය සහිත අයිතම)

දින 4 ක් තුළ බෙදාහැරීම් 40 ක් සම්පූර්ණ කර රුපියල් 4000 ක් ලබා ගන්න!

ප්රතිලාභ
 • වැඩි අදායමක්
 • ආරක්ෂාව තහුවුරු වන තාක්ෂනය (live tracking)
 • වටිනා ජීවිත රක්ෂණයක්
 • පහසු පරිදි සේවාකාලය වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව
 • දිනපතා සහ සතිපතා දිරි දීමනා

ලියාපදිංචි වීමට අවශ්ය ලියකියවිලි:
 • ඔබගේ රියදුරු බලපත්රය
 • වාහන ලියාපදිංචි සහතිකය
 • අදායම්බලපත්රය
 • වාහන රක්ෂණය

PickMe Food aims to revolutionize the F&B industry of Sri Lanka by providing convenient food delivery to customers. 

Benefits
 • Unlimited earning opportunity
 • LIVE tracking technology to support/ensure rider safety 
 • Flexible working hours, as per your choice
 • Daily & Weekly incentives

COMPLETE 40 TRIPS WITHIN 4 DAYS AND GRAB RS.4,000!

To register, you require,
 • Valid Driving License
 • Bike Insurance
 • Revenue license
 • Bike Registration document 
 • (All documents should be original or certified copies).

Please click the APPLY button to submit your details via XpressJobs
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!