වයස අවුරුදු 20 - 50 අතර අයදුම් කරුවන්ට ප්‍රමුකත්වය දෙනු ලැබේ. Please refer to the job advert for further information.

 
Nurse - Rajagiriya 

සුදුසුකම් සහ පූර්වාවශ්යතාවයන් 
  • හෙද සේවය සම්බන්ධව අදාල වෘත්තීය සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කර තිබිය යුතුය. 
  • Rudiraya ganime (Blood Drawing)  , අවුරුදු 1ට වඩා අත්දැකීම් තිබිය යුතුය. 
  • සෞඛ්‍ය හා සේක ආරක්ෂාව සම්බන්ධව නිසි පුහුණුවක් සහ අත්දැකීම් සහිත විය යුතුය. 
  • වයස අවුරුදු 20 - 50 අතර අයදුම් කරුවන්ට ප්‍රමුකත්වය දෙනු ලැබේ.
  • ආයතන වෛද්‍ය නිලධාරී, සෞඛ්‍යය උපදේශකවරුන් හා ආයතන සේකයින් සම්බන්ධීකරණය. 

XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!