අවුරුදු 40 ට අඩු තරු පන්තියේ හෝටලයක හෝ පිළිගත් රෝහලක වසර දෙකක සේ පළපුරුද්දක් ඇති අය සඳහා අවස්ථාව ඇත. Please refer to the job advert for further information.

 
When we get you on board, we invite you to bring your whole self! Because, together, we are creating an environment where your uniqueness will be acknowledged and accepted, where excellence will be recognized and rewarded while providing support to balance the other unique roles you play in your life, and we offer you a path to be part of the healthiest workforce in the country by safeguarding your health & Wellbeing and empower you to take ownership of taking your career to greater heights.

Join us, Be Hemas - Be Your Best Self!

රෝහල් ඇතුලත පිරිසිදු කිරීමේ සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වලට අදාල සියළුම කාර්්‍යයන් සිදු කිරීම සඳහා.

  • අවුරුදු 40 ට අඩු තරු පන්තියේ හෝටලයක හෝ පිළිගත් රෝහලක වසර දෙකක සේ පළපුරුද්දක් ඇති අය සඳහා අවස්ථාව ඇත
  • පළපරුද්දක් නොමැති අය පුහුණුවන්නන් ලෙස සලකා බැලේ

කරුණාකර XPRESSJOBS හරහා ඔබේ විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

මානව සම්පත් ප්‍රධානි
හේමාස් හොස්පිටල් (පුද්ගලික) සමාගම. 389, මීගමුව පාර, හැඳල, වත්තල.

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!