වයස අවු. 22 - 45 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු.30,000/- ත් ඉහළට Please refer to the job advert for further information.

   

Delivery Riders - (Part-Time) - Batticaloa


සුදුසුකම් :

  • වයස අවු. 22 - 45 ත් අතර විය යුතුයි.
  • අර්ධ කාලීන රැකියා - පිරිමින් සදහා - 6.00 P.M - 11.30 P.M
  • යතුරු පැදියක් තිබිය යුතුය


ප්‍රතිලාභ :

  • වැටුප රු.30,000/- ත් ඉහළට

සම්මුඛ පරීක්ෂණ
සියලුම ශාඛාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ජාතික හැඳුනුම්පත, බැංකු පොතෙහි පිටපතක්, වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රයක් (රයිඩර් සඳහා පමණි) සහ උප්පන සහතිකයේ පිටපතක් රැන්ගෙන පැමිණෙන්න.

XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!