කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්‍යවශ්‍ය බව අපි දන්නෙමු. Please refer to the job advert for further information.

   

පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි)

සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? ~

කීල්ස්ප්රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීමයන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමුමෙය ඉටු කරගැනීමට නම්අප විසින් ශ්රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්යවශ් බව අපි දන්නෙමු.

සිල්ලර වෙළදාම් ක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ටත්වය කරා ළඟා වීමේ ගමනට සහභාගී වීමට ඔබටත් අවශ් නම්ඔබගේ  අභිලාෂයන් ඉටුකර ගැනීමට අපි සහය වන්නෙමු.

තනතුර: පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි)

 

සුදුසුකම්:

ඔබත් ;

අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද ?

වයස අවුරුදු 18 ත් 26 ත් අතරද?

 

ප්‍රතිලාභ :

එසේනම් අපෙන් ඔබට ;

ඉහළ වැටුප්

රැකියාවට අමතර වෘත්තිමය පුහුණුවක් සමඟ NVQ Level IV සහතිකයක්

නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්නිළ ඇඳුම් සහ පාවහන්

අභ්‍යන්තර උසස්වීම් සහ තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක්

 


කීල්ස් බඳවා ගැනීම් මධ්‍යස්ථානය,

නො. 321 / B1,

ගාලු පාර,

කොළඹ 03.

[කොල්ලුපිටිය Airtel ශාඛා ගොඩනැගිල්ල අසල]

 


XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!