ආරම්භක කට්ටලය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ (බෙදාහැරීමේ බෑගය සහ PickMe සන්නාමය සහිත අයිතම). Please refer to the job advert for further information.

 
Female Delivery Riders - PickMe Lady

හිතවත් කාන්තා රියදුරුවරියනි
ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. 

ආරම්භක කට්ටලය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ 
(බෙදාහැරීමේ බෑගය සහ PickMe සන්නාමය සහිත අයිතම)

නව බඳවාගැනීම්
දින 14 ක් තුළ බෙදාහැරීම් 50 ක් සම්පූර්ණ කර රුපියල් 4000 ක් ලබා ගන්න!

නව සාමාජිකයෙක් හඳුන්වාදීම - රු. 4000/= Trips 25ක් දින 30කින්
(නව සාමාජිකයා ලියාපදිංචි වී මාසයක් ඇතුලත trips 25ක් සම්පූර්ණ කල යුතුය)


ප්රතිලාභ
 • වැඩි අදායමක්
 • ආරක්ෂාව තහුවුරු වන තාක්ෂනය (live tracking)
 • නොමිලේ වටිනා ජීවිත රක්ෂණයක්
 • පහසු පරිදි සේවාකාලය වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව
 • දිනපතා සහ සතිපතා දිරි දීමනා
 • කාන්තා ඔබට සේවා සැපයීමට විශේෂ ඒකකයක්

ලියාපදිංචි වීමට අවශ්ය ලියකියවිලි:
 • ඔබගේ රියදුරු බලපත්රය
 • වාහන ලියාපදිංචි සහතිකය
 • අදායම්බලපත්රය
 • වාහන රක්ෂණය

Female Delivery Riders - PickMe Lady
PickMe Food aims to revolutionize the F&B industry of Sri Lanka by providing convenient food delivery to customers.

Benefits
 • Unlimited earning opportunity
 • LIVE tracking technology to support/ensure rider safety 
 • FREE Life insurance cover for our female delivery riders
 • Flexible working hours, as per your choice
 • Daily & Weekly incentives
 • Priority support for our female delivery riders

FREE DELIVERY KIT & ACCESSORIES 

Welcome Bonus
COMPLETE 50 TRIPS WITHIN 14 DAYS AND GRAB RS.4,000!

Referral a friend and grab - Rs. 4,000/= 
(New driver should complete 25 rides within a Month after registered)

To register, you require,

 • Valid Driving License
 • Bike Insurance
 • Revenue license
 • Bike Registration document 
(All documents should be original or certified copies).

Please click the APPLY button to upload your CV via XpressJobs
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!