ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියා කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකාව තුල ලබා ගත හැකි ඉහලම සුදුසුකම වන NVQ 3 සහ 4 සහතිකය ලබා ගැනීමට එන්න අප හා එක්වන්න... Please refer to the job advert for further information.

 
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!