ආයතනය මගින් නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනු ලැබේ. ඔබ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද? Please refer to the job advert for further information.

   
සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද?
අප රටේ සුවිසල්ම සමුහ ව්යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමුහයට අනුබද්ධිත ජෝන් කීල්ස්
ලෝජිස්ටික් බෙදාහැරීමේ මධ්යස්ථානයට එක්වී ඔබත් සාර්ථක අනාගතයක් වෙත පියනගන්න..

ගබඩා සහයක / සහයිකා - ‍

සුදුසුකම්:
ඔබත් ;
 • අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද?

ආයතනික ප්‍රතිලාභ:
එසේනම් අපෙන් ඔබට ;
 • ඉහළ වැටුප
 • පැය 21 සේවා මුර ක්‍රමය යටතේ රාජකාරී වල නිරත විය හැක.
 • ආයතනය මගින් නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනු ලැබේ.
 • දක්ෂතා අනුව කෙටි කාලයක් තුළ දී අභ්යන්තර උසස් වීම් ලබා ගැනීමේ ඇති හැකියාව.
 • රාජකාරී වේලාවන් වලදී ආහාර පාන, නිල ඇදුම් සහ සපත්තු ආයතනය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ.
 • සමාගම මගින් ඉහල වටිනාකමකින් යුත් විශේෂ වෛද්ය රක්ෂණාවරනයක් ලබා දෙනු ලැබේ.
 • EPF/ETF අරමුදල්.
 • මාසික සේවා ඇගයීම්/විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් / වාර්ෂික සුහද හමු / විනෝද චාරිකා සහ තවත් සුභසාධන අවස්ථා රැසක්.

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :
XpressJobs හරහා ඔබේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර අයදුම් කරන්න බොත්තම ක්ලික් කරන්න


Are you ready for a successful tomorrow?
John Keells is affiliated with the John Keells Group, the largest conglomerate in our country
Join the Logistics Distribution Center and embark on a successful future.

Warehouse Assistant / Assistant - Tudella

Qualifications:
you too ;
 • GCE (O / L) Who appeared?

Corporate Benefits:
Then from us to you;
 • Higher salary
 • Can work 21 hours shifts
 • The company provides free accommodation.
 • Ability to achieve internal promotions in a short period of time in terms of talent.
 • Food, uniforms and shoes are provided free of charge by the company during office hours.
 • The company offers high value specialty medical insurance.
 • EPF / ETF funds.
 • Monthly service evaluations / special training programs / annual get-togethers / excursions and many more welfare opportunities.

How to apply:
Please click the APPLY button to submit your details Via XpressJobs
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!