මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී (Motor Mechanic) පාඨමාලාව (NVQ4) සඳහා ඇතුලත් වීමට අවස්ථාව දැන් ඔබටත්.! Please refer to the job advert for further information.

 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වනු ලබන ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සමග ඒකාබද්ධව දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම මෝටර් රථ සමාගමක් වන අයිඩියල් මෝටර්ස් පුද්ගලික සමාගම විසින් පවත්වනු ලබන මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී (Motor Mechanic) පාඨමාලාව (NVQ4) සඳහා ඇතුලත් වීමට අවස්ථාව දැන් ඔබටත්.!

නවතම Euro 4 තාක්‍ෂණයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන මහින්දා මෝටර් රථ දිවයිනට ආනයනය කර බෙදා හරිනු ලබන අයිඩියල් මෝටර්ස් පුද්ගලික සමාගම හා එක්ව වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් NVQ සහතිකය සමග අනගි රැකියා අවස්ථාවක් හිමිකරගන්න. මෙම පාඨමාලාවට සහභාගී වීම සඳහා අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයට පෙනීසිටීම ප්‍රමාණවත් වන අතර අයදුම්කරුවන් අවු. 17ත් - 25ත් අතර විය යුතුය. අයිඩියල් මෝටර්ස් පුද්ගලික සමාගමෙහි, රත්මලාන පිහිටි "අයිඩියල් කළමනාකරණ හා කාර්මික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය” (IMTTC) හි දී පවත්වනු ලබන මෙම පාඨමාලාව සඳහා කිසිඳු අය කිරීමක් නොකරනු ලබන අතර පාඨමාලා කාලය සපුණ වසර දෙකකී. වසර 1 1/2 ක් අවසානයේ ප්‍රයෝගික පුහුණුව සඳහා අයිඩියල් මෝටර්ස් පුද්ගලික සමාගමෙහි, රත්මලාන මධ්‍යම වැඩපල වෙත යොමු කෙරේ.

ඔබට ලැබෙන විශේෂ වරප්‍රසාද
  • පුහුණු කාලසීමාව තුල නොමිලේ නිල ඇඳුම්, ආරක්ෂිත පාවහන් සමග මාසික දීමනාවක් 
  • පාඨමාලා කාලය වසර 1 1/2 අවසානයෙහි දි අයිඩියල් මෝටර්ස් සමාගමෙහි රත්මලාන මධ්‍යම වැඩපළෙහි රැකියාගත පුහුණුව (on the job training) 
  • පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා නිම කරන ආධුනිකයන් හට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිලිගත් මෝටර් රථ කාර්මික (NVQ 4) සහතික පත්‍රය 
  • පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා නිම කරන ආධුනිකයන් හට අයිඩියල් ව්‍යාපාර සමුහයේ රැකියා අවස්ථා
  • පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක අයිඩියල් කළමනාකරණ හා කාර්මික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 60, මාලිගාව පාර, රත්මලාන.

XpressJobs හරහා ඔබේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර අයදුම් කරන්න බොත්තම ක්ලික් කරන්න

Now you too have the opportunity to enter the Motor Mechanic Course (NVQ4) conducted by Ideal Motors Pvt.

Get professional training with Ideal Motors (Pvt) Ltd, the importer and distributor of Mahindra Motors' latest cars manufactured with the latest Euro 4 technology, and secure excellent employment opportunities with internationally recognized NVQ certification. To participate in this course It is sufficient to sit for the GCE (O / L) examination. Must be between 17 and 25. The course is offered by Ideal Motors Pvt. Ltd. at the Ideal Management and Industrial Training Center (IMTTC) in Ratmalana. The company is headquartered in Ratmalana.

Special privileges you receive
  • Monthly allowance with free uniforms and safety shoes during the training period
  • Course Duration At the end of 1 1/2 years, on-the-job training at Ideal Motors Ratmalana Central
  • Internationally Recognized Automotive Industry (NVQ 4) Certificate for Apprentices who successfully complete the course
  • Job Opportunities in Ideal Business Group for Apprentices who successfully complete the course
  • Course Coordinator Ideal Management and Industrial Training Center 60, Maligawa Road, Ratmalana.

Please click the APPLY button to submit your details Via XpressJobs
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!