වයස අවු. 18 - 30 ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.

 
Moratuwa / Town Hall (ODEL)

Crew Members 
සුදුසුකම් : 
වයස අවු. 18 - 30 ත් අතර 
අ.පො.ස. (සා/පෙළ) දක්වා පෙනී සිටිම 

Senior Crew Members 
සුදුසුකම් : 
වයස අවු. 18 - 30 ත් අතර 
අ.පො.ස. (සා/පෙළ) දක්වා පෙනී සිටිම 
රෙස්ටුරන්ට් ක්ෂේත්‍රයේ  වසරක අවම සේවා පළපුරුද්ද 
ප්‍රතිලාභ : 
ක්ෂේත්‍රයේ ඉහලම වැටුප් සහ අනෙකුත් දීමනා
සේවා කාලය අතරතුර ආහාරපාන
නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනු ලැබේ.
ජාතයන්තර තලයේ පුහුණුවීම්
ප්‍රසාද දීමනා ( දෙසැම්බර් සහ අප්‍රේල් ප්‍රසාද දීමනා )
වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම්
දක්ෂතාවයන්ට අනුව රැකියාගේ උසස්වීම් 
සේවය ස්ථිර වීමෙන් පසු Softlogic ප්‍රදර්ශනාගාර සහ ODEL මගින් භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමේදී  විශේෂ වට්ටම් (Employee Discount) 

XpressJobs හරහා ඔබේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර අයදුම් කරන්න බොත්තම ක්ලික් කරන්න
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!