සාඩම්බර සමාගමක සුරක්ෂිත රැකියාවක් සමග එක්වීමට දැන් ඔබටත් වරම්. Please refer to the job advert for further information.

   
සාඩම්බර සමාගමක සුරක්ෂිත රැකියාවක් සමග එක්වීමට දැන් ඔබටත් වරම්
තනතුර: - ගබඩා සහකාර - අවිස්සාවේල්ල බෙදාහැරීමේ මධ්යස්ථානය

මූලික සුදුසුකම් 
 • වයස අවුරුදු 18-39 ත් අතර,
 • අ.පො.ස සාමාන්‍යය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි,
 • මූලික ඉoග්‍රීසි කියවීමේ හැකියාව ඇති අයකු විය යුතුය. (For Item Identification, Smart Tab Operation & Documentation) 

දෙවන මසින් පසු මාසික වැටුප සහ ආයතනික වරප්‍රසාද 
තෝරා ගනු ලබන රැකියා අයදුම්කරුවන් සදහා අතිකාල සමගින් ඉහළම මාසික වැටුපක්.
 • මූලික වැටුප - රු. 16,400.00
 • පැමිණීමේ දීමනාව - රු. 6,000.00
 • විශේෂ මාසික දීමනාව - රු. 3,000.00
 • මාසික කාර්යඵල දීමනාව - රු. 5,000.00
 • සාමාන්‍යය මාසික අතිකාල දීමනාව (Avg.) - රු. 5,000.00
 • දෙවන මසින් පසු දල වැටුප (Avg.) - රු. 35,400.00 පමණ වේ.

තෝරා ගන්නා ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභ රැසක් 
 • පැය 9 සේවා මුර ක්‍රමය (Shift Basis) යටතේ රාජකාරී වල නිරත විය හැක.
 • පැය 9 න් පසු අති කාල සේවයේ යෙදිය හැක.
 • නවාතැන් පහසුකම් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ.
 • නේවාසිකාගාර ගතව රාජකාරියට වාර්තා කරන රැකියා ලාභීන් හට පළමු මස තුළ දී පමණක් නිවාඩු දිනද ඇතුළුව වේල් තුන සදහාම අහාර නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ.
 • රාජකාරී වේලාව ඇතුළත ආහාර, තේ, නිල ඇදුම් සහ ආරක්ෂිත උපකරණ ආයතනය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ. 
 • දක්ෂතා අනුව කෙටි කාලයක් තුළ ඉහළ උසස් වීම් ලබා ගැනීමේ ඇති හැකියාව.
 • සමාගම මගින් ඉහල වටිනාකමකින් යුත් විශේෂ වෛද්‍ය රක්ෂණාවරනයක් ලබා දෙනු ලැබේ.
 • EPF/ETF සාමාජිකත්වය.
 • මාසික සේවා ඇගයීම්/විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් / වාර්ෂික සුහද හමු / විනෝද චාරිකා සහ තවත් සුභසාධන අවස්ථා රැසක්.
XpressJobs හරහා ඔබේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර අයදුම් කරන්න බොත්තම ක්ලික් කරන්න

Now you too have the opportunity to join a secure job in a proud company 

Designation: - Warehouse Assistant - Avissawella Distribution Center

Basic Qualifications
 • Between the ages of 18-39,
 • Those who sat for the GCE Ordinary Level Examination,
 • Must be able to read basic English. (For Item Identification, Smart Tab Operation & Documentation)

Monthly Salary and Corporate Privileges After Second Month 
Highest monthly salary with overtime for selected job applicants.
 • Basic Salary - Rs. 16,400.00
 • Attendance Allowance - Rs. 6,000.00
 • Special Monthly Allowance - Rs. 3,000.00
 • Monthly Performance Allowance - Rs. 5,000.00
 • Average Monthly Overtime Allowance (Avg.) - Rs. 5,000.00
 • Gross Salary After Second Month (Avg.) - Rs. 35,400.00.

Lots of benefits for you to choose from 
 • Can work 9 hours shift basis.
 • Can work overtime after 9 hours.
 • Accommodation is provided completely free of charge.
 • Job seekers who report for duty in hostels will be provided with free meals for all three meals, including holidays only during the first month.
 • Food, tea, uniforms and safety equipment are provided free of charge by the company during office hours.
 • Ability to get high promotions in a short period of time in terms of talent.
 • The company offers high value specialty medical insurance.
 • EPF / ETF Membership.
 • Monthly service evaluations / special training programs / annual get-togethers / excursions and many more welfare opportunities.

Please click below APPLY button to submit your details via XpressJobs
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!