ලෝකයේ නො.1 පීසා ආයතනය වන DOMINO'S PIZZA ආයතනය සමග එකතු වී වැඩියෙන් උපයා ගන්න. Please refer to the job advert for further information.

 
Crew Member - (Full Time)


Domino's Pizza Sri Lanka

පූර්ණ /අර්ධ කාලීන රැකියාවක් සොයන ඔබට මෙම අවස්ථාව

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

වයස අවු 18 හෝ ඊට වැඩි
දැන්වීමෙහි සදහන් ප්‍රදේශය තුල අයෙකු වීම 
මාස 6 ක කාල සීමාවක් සේවය කර ඇත්නම් අමතර සුදුසුකමක් වීම

සපයනු ලබන ප‍්‍රතිලාභ 

තරඟකාරී වැටුපක් සමග අමතර දීමනා රැසක් හිමිවේ
නිල ඇඳුම් සපයා දෙනු ලැබේ 
රැකියාව අතරතුර ලබා දෙන පුහුණුව 
සුහද ශීලී රැකියා පරිසරය

එමෙන්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පත, උප්පැන්න සහතිකය රැගෙන පැමිණෙන්න.

සැ.යු - මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණ කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශකයන්ට අනුව සිදුවන බැවින් එයට අනුකුලව පැමිණීමට කාරුණික වන්න.

XpressJobs හරහා ඔබගේ විස්තර ලබාදීමට APPLY බොත්තම ක්ලික් කරන්න
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!