ඔබ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද? Please refer to the job advert for further information.

   
බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථාන කණ්ඩායම සමග එක්වීමට ඔබත් කැමතිද?

අප රටේ සුවිසල්ම සමූහ ව්‍යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමූහයට අනුබද්ධිත ජෝන් කීල්ස් ලොජිස්ටික් බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානයට එක්වී ඔබත් ටික අනාගතයක් වෙත පියනගන්න.

ගබඩා සහයක/සහයිකා (WAREHOUSE ASSISTANT MALE/FEMALE) - සීදුව

සුදුසුකම්
 • අවම අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටිම හෝ සමත් 
 • වයස අවුරුදු 18 - 35 අතර 
 • සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කියවීමේ හැකියාව

දීමනා
 • ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉහලම හා ආකර්ශනීයම වැටුප් 
 • EPF, ETF දායකත්වය.
 • නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම් 
 • දක්ෂතාවය අනුව සේවා උසස් 
 • නිළ ඇඳුම් හා ආරක්ෂක පාවහන් ආයතනය විසින් ලබාදේ
 • අතිකාල දීමනා
 • රාජකාරී කාලය තුල නොමිලේ ආහාර පාන 
 • උසස් තත්වයේ පුහුණුවීම්
 • රු. 70,000 ක් දක්වා වෙද රක්ෂණ පහසුකම් 
 • මරණාධාර දීමනා

ජෝන් කීල්ස් සමුහය සේවකයට සමාන අවස්ථා ලබාදෙන සේවායෝජකයෙක් වන අතර, සුදුසුකම්ලත් සියලූම අයදුම්කරුවන්ට අප හා එක්වීමට ආරාධනා කරමු.

XpressJobs හරහා ඔබේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර අයදුම් කරන්න බොත්තම ක්ලික් කරන්න

Interested in joining the distribution center team?

Join the John Keels Logistics Distribution Center, which is affiliated to the largest conglomerate in our country, John Keels Group, and step into the future.

WAREHOUSE ASSISTANT MALE/FEMALE - Seeduwa

Qualifications
 • Minimum GCE (O/L) appear or pass
 • Between 18 - 35 years of age
 • General English reading ability

Allowances
 • Highest and most attractive salaries in the industry
 • EPF, ETF Contribution.
 • Free accommodation
 • Services are superior in terms of skill
 • Uniforms and safety shoes are provided by the institute
 • Overtime allowances
 • Free food and drinks during working hours
 • High quality training
 • Rs. 70,000 medical insurance facility
 • Death benefits

The John Keels Group is an equal opportunity employer and we invite all qualified applicants to join us.

Please click the APPLY button to submit your details Via XpressJobs
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!