• බේකරි සහායක : රාගම

  Gampaha
  රාගම ප්‍රදේශයේ පිහිටි පුරා දශක තුනකට අදික කාලයක් බේකරි නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම කරනු ලබන ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතනයක් වන අප ආයතනයට බේකරි බේකරි සහයක / නිෂ්පාදිත ඇස...
  • Full-Time
  • Expires on 04/10/2021
 • Customer Service Associates

  Colombo
  COME JOIN SRI LANKA'S BEST SERVICE TEAM! Dialog Business Services is hiring CUSTOMER SERVICE ASSOCIATES! (Full-time) Please refer to the job advert for further ...
 • Executive - Customer Service

  Colombo
  1-2 years experience in Customer Service is an added advantage. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 04/10/2021
 • Customer Service Assistant - Nugegoda

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2021
 • Lubricant Technician (ලිහිසි තෙල් කාර්මික ශිල්පීන්) - වවුනියා / වනවාසල

  Gampaha, Vavuniya
  ස්ථිර රැකියාවක් සොයන ක්‍රියාශීලී ඔබට මහගු | අවස්ථාවක්. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2021
 • Hybrid Technicians - දෙමුහුන් කාර්මික ශිල්පීන්

  Colombo, Ampara, Anu...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2021
 • Machine Operator | මැෂින් ක්‍රියාකරුවන්

  Gampaha
  කාර්මික සුදුසුකම් NVQ Level 3 or 4 වයස අවුරුදු 20 ට වැඩි 35 ට අඩු පුද්ගලයන් සදහා Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2021
 • භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වීරවරු / DEXFLEX Delivery HERO (Male)

  Colombo, Kandy, Gall...
  The ideal candidate must have an own vehicle (Bike/Tuk/Car/Van), valid driving license, valid revenue license, Insurance and a smartphone. Please refer to the job...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 29/09/2021
 • භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වීරවරියන් / DEXFLEX Delivery HERO (Female)

  Colombo, Kandy, Gall...
  The ideal candidate must have an own vehicle (Bike/Tuk/Car/Van), valid driving license, valid revenue license, Insurance and a smartphone. Please refer to the job...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 29/09/2021
 • Customer Service Associates (Social Media Operations)

  Colombo
  Successful completion of GCE O/L with a minimum 'C pass' for Mathematics and English. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 08/10/2021