• මෝටර් රථ පින්තාරු (Auto Painter) / වැල්ඩින් කරු (Welder) පාඨමාලාව

  Colombo, Ampara, Anu...
  මෝටර් රථ පින්තාරු (Auto Painter) හා වැල්ඩින් කරු (Welder) පාඨමාලාවන්ට ඇතුලත් වීමේ අනගි අවස්ථාවක්. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 07/07/2022
 • මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී (Motor Mechanic) පාඨමාලාව | Ratmalana

  Colombo
  මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී (Motor Mechanic) පාඨමාලාව (NVQ4) සඳහා ඇතුලත් වීමට අවස්ථාව දැන් ඔබටත්.! Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 07/07/2022
 • භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ නියෝජිත / නිලධාරී - Goods Distribution Agent / Officer | Negombo, Kandy & Kurunegala

  Kandy, Gampaha, Kuru...
  Are you between 20-45 years of age? Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - Islandwide (Part/Full-Time)

  Island Wide
  Delivery Rider - Islandwide (Part/Full-Time) ස්ථීර රැකියාවක්, පූර්ණ වැටුපක් සමගින් NVQ Level 3,4 (ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්) සහතිකයක් අපෙන්. Please refer to the job...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 04/07/2022
 • Care Giver Course - සාත්තු සේවිකා පාඨමාලාව

  Colombo, Gampaha
  Ordinary Level examination with minimum 6 passes including "S' pass for English, Mathematics and Science. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/07/2022
 • ක්ෂේත්‍ර විකුණුම් විධායකයින් - පිරිමි |පානදුර / කළුතර (Field Sales Executives - Male | Panadura / Kalutara)

  Kalutara
  ඔබ වයස 18 - 26 අතර ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/07/2022
 • Opportunities for Senior Citizen – Cashier - Battaramulla / Piliyandala / Boralesgamuwa

  Colombo
  වෙළඳසැල් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ Keells ආයතනය සමග එක්ව අමතර ආදායමක් ඉපයීමට ජේෂ්ඨ පුරවැසි ඔබට ආරාධනා. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Part-Time
  • Expires on 01/07/2022
 • Walk in Interview : Call Center Vacancies

  Colombo
  Successful completion of GCE O/L with a minimum "C" pass for Mathematics and English. Please refer to the job advert for further information.
 • Executive Customer Service - Banking / Airlines

  Colombo
  Minimum qualification is GCE Advanced Level. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 08/07/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - Peliyagoda

  Colombo, Gampaha
  ඔබ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2022