• මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) :පන්නිපිටිය ( විද්යාල හංදිය ) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  සිල්ලරවෙළදාම්ක්ෂේත්රරයේ විශිෂ්ටත්වයකරාළඟාවීමේගමනටසහභාගීවීමටඔබටත්අවශ්යනම්, ඔබගේඒඅභිලාෂයන්ඉටුකරගැනීමටඅපිසහයවන්නෙමු. Please refer to the job advert for further infor...
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021
 • මෙහෙයුම්සේවාසහායක - පන්නිපිටිය ( විද්යානල හංදිය ) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  සිල්ලරවෙළදාම්ක්ෂේත්රරයේ විශිෂ්ටත්වයකරාළඟාවීමේගමනටසහභාගීවීමටඔබටත්අවශ්යනම්, ඔබගේඒඅභිලාෂයන්ඉටුකරගැනීමටඅපිසහයවන්නෙමු. Please refer to the job advert for further infor...
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු)–පන්නිපිටිය ( විද්යාආල හංදිය ) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  සිල්ලරවෙළදාම්ක්ෂේත්රරයේවිශිෂ්ටත්වයකරාළඟාවීමේගමනටසහභාගීවීමටඔබටත්අවශ්යනම්, ඔබගේඒඅභිලාෂයන්ඉටුකරගැනීමටඅපිසහයවන්නෙමු. Please refer to the job advert for further inform...
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - රාගම

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • Data Entry cum Digital Desk Support

  Colombo
  Data Entry cum Digital Desk Support | 02 Days Holiday Per Week | Telecommunication Process
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021
 • Customer Care Executives | Call Center Executives - Telecommunication Process Inbound

  Colombo, Gampaha
  Qualification: G.C.E (O/L) with minimum pass in Mathematics & English or call center experience Excellent soft skills; able to communicate in Sinhala is a MUST ...
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021
 • Customer Service Executives | Call Center Executives - Tech Process

  Colombo, Gampaha
  Qualification: Completed G.C.E (O/L) Excellent soft skills: Able to communicate in Sinhala & English or Sinhala & Tamil or English & Tamil is a MUST Ideal job...
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021
 • Customer Services Executives | Banking

  Colombo
  Qualification: G.C.E (O/L) or (A/L) with minimum pass in Mathematics & English Excellent soft skills; able to communicate in English, Sinhala (Tamil would be a ...
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021
 • Customer Care Executives | Call Center Executives - Telecommunication Process | Digital Desk Support

  Colombo, Gampaha
  Qualification: Completed G.C.E (O/L) Excellent skills; Effective & efficiency in typing English and Sinhala Communication skills would be a definite advantage ...
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021
 • Customer Care Executive | Banking | Wellawatta

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/06/2021