• ප්‍රවර්ධන නිලධාරීනියන් | Promotion Girl

  Gampaha
  Candidates between 18 and 30 years of age. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • වායු සමීකරණ අලුත්වැඩියා ශිල්පී / Technician - Air Condition

  Island Wide
  Having at least two years of experience in the relevant field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • Banking Customer Service / Call Center (Wellawatte)

  Colombo
  Have passed G.C.E. O/L With "S" Pass for Mathematics & English Subjects? Walk In for Interview on 03rd & 04th August 2023. Please refer to the job advert for furt...
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • Senior Waiter / Senior Waitress

  Colombo
  Do you have minimum 3 years working experiences in Reputed Hotel or Restaurant? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • Waiter / Waitress

  Colombo
  Minimum 1 year working experience in Reputed Hotel or Restaurant. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • Barman – One Galle Face

  Colombo
  We are looking for a talented, competent team worker for the below mentioned designation for Softlogic Restaurant Team. Please refer to the job advert for further...
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • රියදුරු: සෙඩාන් කාර් | Driver: Sedan Car

  Island Wide
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • රියදුරු: ත්‍රිරෝද රථ | Driver: Threewheeler

  Island Wide
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 11/10/2023
 • කාන්තා බෙදාහැරීමේ ධාවකයා | Women Delivery Rider

  Island Wide
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • රියදුරු: ට්රක් / ලොරි | Driver: Truck / Lorry

  Island Wide
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 18/10/2023