• බෙදාහැරීමේ රයිඩර් | Delivery Rider

  Island Wide
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • Hot Kitchen | Kitchen Department

  Colombo
  Candidates with minimum 2 years’ experience in a Hot Range. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/10/2023
 • ජල ක්‍රීඩා කාර්ය මණ්ඩලය - බහරේනය | Water Sport Staff - Bahrain

  Foreign Job, Island ...
  Should have minimum of 2 to 4 Years of Experience. Please refer to the job advert for further information.
  • Contract Basis
  • Expires on 18/10/2023
 • ෆිටර් සහායකයින් | Fitter Helpers

  Colombo, Kalutara
  Do you have experience in a similar capacity? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • ෆිටර්ස් | Fitters

  Colombo, Kalutara
  1 year of experience in industrial pumps and machines. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • ලේතේමන්ස් | Lathemens

  Colombo, Kalutara
  2 years' experience. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • ලියවන සහායකයින් | Lathe Helpers

  Colombo, Kalutara
  Do you experience in the similar capacity? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • විදුලි කාර්මික | Electrician

  Colombo, Kalutara
  2 years industrial experience. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • දක්ෂ කම්කරුවන් / කර්මාන්තශාලා සහකාර | Skilled Labors / Factory Assistant

  Colombo, Kalutara
  Do you have experience in a similar capacity? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • වෙල්ඩර් | Welders

  Colombo, Kalutara
  Arc/Mig/Tig Experience. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023