• විදුලි කාර්මික ශිල්පී - Electrician - மின்னியல் வல்லுநர் | Ekala, Ja-Ela

  Colombo, Gampaha
  Must have at least 02 years professional experience as an electrical technician in a manufacturing plant. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/03/2023
 • Walk In Interview : ලේ ගැනීමට පලපුරුදු රසායනාගාර සහයකයින් / Phlebotomist - Jaffna / Kurunegala / Negombo / Kalubowila / Colombo 03

  Colombo, Gampaha, Ja...
  Do you have minimum of one year experience in blood transfusion? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/03/2023
 • Site Assistant (Untrained) – Malwana

  Colombo, Gampaha
  Have you passed GCE (O/L)? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/03/2023
 • Walk In interview : Bio Medical Technician

  Colombo
  Do you have NDT or equal qualification from a recognized institution with a minimum of 02 years' working experience in Bio Medical Engineering in relevant field? ...
  • Full-Time
  • Expires on 30/03/2023
 • Walk In Interview : පින්තාරු ශිල්පීන් - Painter

  Colombo
  Do you have minimum of one year work experience? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/03/2023
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - (කාන්තා / පිරිමි) | දිවයින පුරා

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/03/2023
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) දිවයින පුරා

  Island Wide
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 29/03/2023
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) | දිවයින පුරා

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/03/2023
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක - (කාන්තා / පිරිමි) / Department Supervisor - (Female / Male)

  Island Wide
  ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන කීල්ස් අප හා සම්බන්ධවවීමට හා ඔබගේ බලාපොරොත්තු හා අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා සහාය වීමට අප සූදානම්. Please refer to the job adver...
  • Full-Time
  • Expires on 29/03/2023