• මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) | දිවයින පුරා

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක - (කාන්තා / පිරිමි) / Department Supervisor - (Female / Male)

  Island Wide
  ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන කීල්ස් අප හා සම්බන්ධවවීමට හා ඔබගේ බලාපොරොත්තු හා අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා සහාය වීමට අප සූදානම්. Please refer to the job adver...
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • Crew Member - (Full Time) - Nawala

  Colombo
  ලෝකයේ නො.1 පීසා ආයතනය වන DOMINO'S PIZZA ආයතනය සමග එකතු වී වැඩියෙන් උපයා ගන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • Crew Member - (Full Time) - Wennapuwa

  Gampaha, Puttalam
  ලෝකයේ නො.1 පීසා ආයතනය වන DOMINO'S PIZZA ආයතනය සමග එකතු වී වැඩියෙන් උපයා ගන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • විදුලි ජනන යන්ත්‍ර කාර්මික ශිල්පී - Generator Technician | ஜெனரேட்டர் தொழில்நுட்பவியலாளர் | Rathmalana

  Colombo
  Has more than 02 years experience in the relevant field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • මෝටර් රථ ටින්කර් - Automobile Tinker | Dambulla

  Matale
  Do you have more than 2 years experience in the relevant field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • Demi Chef

  Island Wide
  Do you have experience in the similar field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • Steward | Colombo

  Colombo
  We are located in Colombo 05, Bowl'd is a stand alone outlet that has been operating for four years. Please refer to the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • Housekeeper | Colombo

  Colombo
  We are located in Colombo 05, Bowl'd is a stand alone outlet that has been operating for four years. Please refer to the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • Customer Service Associate - Full Time

  Colombo
  Successful completion of GCE O/L with a minimum "C" pass for Mathematics and English. Please refer to the job advert for further information.