• ඩෙමී චෙෆ් | මුළුතැන්ගෙයි දෙපාර්තමේන්තුව / Demi Chef | Kitchen Department

  Colombo
  Candidates with minimum 2 years’ experience in a Hot Range. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/10/2023
 • Team Member (Full Time) - Manipay

  Jaffna
  Do you have a Motor bike? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023
 • Trainee Barista (Male) | Saudi Arabia

  Foreign Job, Island ...
  Do you have working experience in hospitality field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023
 • Auto Denter | Serbia

  Foreign Job, Island ...
  Prior work experience in the similar field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023
 • Mechanic (Bus) | Serbia

  Foreign Job, Island ...
  Prior work experience in the similar field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023
 • රියදුරු | Driver (Saudi Arabia)

  Foreign Job, Island ...
  Salary: SAR 1800 (Rs. 149,215)Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023
 • කොමි II | Commi II (Hot Kitchen) (Saudi Arabia)

  Foreign Job, Island ...
  Salary: SAR 1800 (Rs. 149,215). Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023
 • කොමි I | Commi I (Saudi Arabia)

  Foreign Job, Island ...
  Salary: SAR 2100 (Rs. 173,500). Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023
 • AC Technician

  Island Wide
  Glomark යනු ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'රටේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ' මූලික අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවී සිටිමු. Please refer to t...
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023
 • Customer Service Assistant (Trainee / Experienced)

  Island Wide
  Glomark යනු ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'රටේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ' මූලික අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවී සිටිමු. Please refer to t...
  • Full-Time
  • Expires on 12/10/2023