• බොයිලේරු නිෂ්පාදකයා සහ වෙල්ඩර් | ඕස්ට්‍රේලියාව / Boilermaker & Welder | Australia

  Foreign Job, Island ...
  Candidates with experience in similar capacity. Please refer the above the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • විදුලි ජනන යන්ත්‍ර කාර්මික ශිල්පී - Generator Technician | ஜெனரேட்டர் தொழில்நுட்பவியலாளர் | Rathmalana

  Colombo
  Has more than 02 years experience in the relevant field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • සුපරීක්ෂකවරුන් / Supervisor - Male | Koswatta / Katunayake / Havelock/ Base Line

  Colombo, Gampaha
  Are you between 18 - 35 years of age? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • Department Supervisor / දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂකවර | Galle

  Galle, Hambantota, M...
  ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන කීල්ස් අප හා සම්බන්ධවවීමට හා ඔබගේ බලාපොරොත්තු හා අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා සහාය වීමට අප සූදානම්.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක - Department Supervisor

  Island Wide
  ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන කීල්ස් අප හා සම්බන්ධවවීමට හා ඔබගේ බලාපොරොත්තු හා අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා සහාය වීමට අප සූදානම්.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • Department Supervisor / දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂකවර | Colombo

  Island Wide
  ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන කීල්ස් අප හා සම්බන්ධවවීමට හා ඔබගේ බලාපොරොත්තු හා අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා සහාය වීමට අප සූදානම්.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • කොමි II - Commis II

  Colombo
  Do you have minimum of one year work experience? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • වේටර්වරිය - කාන්තා | Waitress - Female - Serbia

  Foreign Job, Island ...
  Minimum Salary EURO 400 + OT - Rs.140,119 (*Currency Based on Exchange Rate). Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • කාර්යාල සහකරු | Office / Salon Helper

  Colombo
  Do you have experience in similar capacity? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • Warehouse Supervisor - Enderamulla

  Colombo, Gampaha
  Do you have minimum 1 year experience in the relevant field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/10/2023