• මුදල් අයකැමි / Cashier | Chilaw

  Puttalam
  Do you have experience in a similar role? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • මුදල් අයකැමි / Cashier | Colombo

  Colombo
  Do you have experience in a similar role? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • Data Entry Operator / Clerk - Chilaw

  Puttalam
  GCE A/L, an IT-related qualification will be an added advantage. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • ඖෂධවේදී සහායකයින් - Pharmacy Assistant - Male | Enderamulla / Moratuwa / Havelock Town

  Colombo, Gampaha
  නොමිලේ ආහාර, නවාතැන් පහසුකම් සහ වෛද්‍ය රක්‍ෂණාවරණයක් සමගින් ආකර්ෂණීය මාසික වැටුපක්. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • මුදල් අයකැමි - Cashier | Islandwide

  Island Wide
  වයස අවු.18 ත් 35 ත් අතර. අ.පො.ස උසස් පෙළ දක්වා. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක- (Customer Service Assistant) | Islandwide

  Island Wide
  වයස අවු.18 ත් 35 ත් අතර. අවම 10 ශ්‍රේණිය දක්වා. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • ලේත් මැෂින් කාර්මිකයින් | රුමේනියාව / Lathe Machine Technicians | Romania

  Foreign Job, Island ...
  Candidates who have experience in a similar field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • මිලර් මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් | රුමේනියාව / Miller Machine Operators | Romania

  Foreign Job, Island ...
  Candidates who have experience in a similar field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • CNC මැෂින් ක්රියාකරුවන් |රුමේනියාව / CNC Machine Operators|Romania

  Foreign Job, Island ...
  Candidates who have experience in a similar field . Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • Collections Specialist - Fixed Term Contract (FTC)

  Colombo
  GCE Ordinary level examination with "C" passes for Mathematics and English. Please refer to the job advert for further information.
  • Contract Basis
  • Expires on 25/09/2023