• පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක(කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • Delivery Riders - (Full-Time) | TACO BELL - Negombo - Male

  Gampaha
  වයස අවු. 21-45 ත් අතර. වැටුප රු. 30,000/- ත් 45,000/- ත් අතර . Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - Colombo (Male/Female) - Pickme Flash

  Colombo
  ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
 • Senior Crew Members | Island Wide

  Colombo, Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 21/05/2021
 • Trainee Cashier/Cashier /Trainee CSA /Customer Service Associate /Commi -i / Commi - ii / Commi - iii /Warehouse Assistant

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/05/2021
 • Vacancies in Romania

  Foreign Job, Island ...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/05/2021
 • Delivery Riders - (Full-Time) - Nittambuwa - Male

  Gampaha
  වයස අවු. 21-45 ත් අතර. වැටුප රු. 30,000/- ත් 45,000/- ත් අතර . Please refer to the job advert for further information.