• තවාන් පාලකය Agriculture Nursery Control

  Colombo
  අප ආයතනයේ පැල තවාන සහ ආරක්‍ෂිත ගෘහ පරිපාලනය හා රැක බල ගැනීමට සේවක මහතෙකු සදහා පුරපාඩු ඇත. මස හයක පරිවාස කාලයකට පසු ස්ථිර සේවය සදහා බදවා ගනු ලැබේ. ඔබ ඒ සදහා උනන්දුවක් ඇති වගා ව පිළිබද පළපුරුද්දක් ඇති නම් ඔබගේ අයදුම් පත අදම යොමු කරන්න.
  • Contract Basis
  • Expires on 06/03/2020
 • Administrator, Accountant, Security Guard

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 02/03/2020
 • Demand Forecasting - Assistant

  Colombo
  Minimum of 5 years experience in a similar capacity. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2020
 • Administration Officer

  Colombo
  The ideal candidate should have a pleasing personality where 1-3 years of relevant work experience would be an added advantage. Expert in handling and maintaining good documentation standards.
  • Full-Time
  • Expires on 25/02/2020
 • Receptionist

  Galle
  Surf Camp receptionist (reception tasks, guest attention, and coordination with other departments) Please refer the advert for further information
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2020
 • Front Office Executive (Female)

  Colombo
  Be below the age of 25 years of age. Previous experience in Front Office operations will be an added advantage. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/03/2020
 • Executive - Female

  Colombo
  Be between 20 - 27 years of age Have at least 03 years experience in a similar capacity Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Senior Process Associate - Shipping Documentation

  Colombo
  Entry into the John Keells Group, Sri Lanka's largest listed conglomerate Fulfill training requirements of ACCA, CIMA. CMA and CA Sri Lanka Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2020
 • Team Lead - Call Center

  Colombo
  The incumbent should have experience in the field of customer service (call center exposure must) Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2020
 • Assistant Manager Operations - Call Center

  Colombo
  Qualification: Diploma in Marketing / Customer Service / Business Administration Experience: 6-8 Year’s experience, 2 years in the middle management capacity in a call center Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2020