• රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්, ජලළ කාර්මික ශිල්පීන් හා සිවිල් කාර්මික ශිල්පීන් සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - රාගම

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • Contract Specialist (International)

  Colombo
  Professionally qualified, B.Sc in Civil Engineering or equivalent with 15 years or more experience in Roads & Bridges Supervision & Contract Management. Please ...
  • Contract Basis
  • Expires on 27/05/2021
 • Management Assistant, Accounts Officer

  Kurunagala
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Engineer / Site Manager (CIDA)

  Island Wide
  Should have B.Sc. or Equivalent Qualification in Engineering with Minimum 2 years of experience in water supply projects is a must Please refer to the job advert...
  • Full-Time
  • Expires on 27/05/2021
 • Technical Officer | Gampola

  Kandy
  Kolega Engineering (Private) Ltd is a CIDA - C2 company and seek dynamic result oriented persons for following vacancies for newly commencing Road Projects in Kan...
  • Full-Time
  • Expires on 26/05/2021
 • Real Estate Agents - Southern Province

  Galle, Hambantota, M...
  Running your own real estate company within Re/max Southern Properties. Do you live between Hikkaduwa and Hambantota? We train you to be successful in all aspects...
 • Trainee Quantity Surveyor | Gampola

  Colombo
  Diploma in Quantity Surveying or equivalent from City and Guilds or recognized University. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/05/2021
 • Assistant Quantity Surveyor | Gampola

  Kandy
  Possess 2 years of work experience in a similar capacity. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/05/2021
 • Quantity Surveyor | Gampola

  Kandy
  Possess 2 years of work experience in a similar capacity. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/05/2021