• රියදුරු (බර වාහන) - පිළියන්දල

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Bike Riders - Colombo

  Colombo
  හිතවත් යතුරු පැදි ධාවන නියෝජිත මහතුනි, යන එන සෑම ගමනකින්ම මුදල් උපයන්න ඔබත් කැමතිද? කැමති වෙලාවට (Part Time) රිය පදවා මසකට හතලිස් දහසකට වැඩි මුදලක් ඉපයීමට ඔබත් PickMe Bike සමග නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න! Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Bike Riders - Kandy

  Kandy
  හිතවත් යතුරු පැදි ධාවන නියෝජිත මහතුනි, යන එන සෑම ගමනකින්ම මුදල් උපයන්න ඔබත් කැමතිද? කැමති වෙලාවට (Part Time) රිය පදවා මසකට හතලිස් දහසකට වැඩි මුදලක් ඉපයීමට ඔබත් PickMe Bike සමග නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න! Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Bike Riders - Kurunegala

  Kurunagala
  හිතවත් යතුරු පැදි ධාවන නියෝජිත මහතුනි, යන එන සෑම ගමනකින්ම මුදල් උපයන්න ඔබත් කැමතිද? කැමති වෙලාවට (Part Time) රිය පදවා මසකට හතලිස් දහසකට වැඩි මුදලක් ඉපයීමට ඔබත් PickMe Bike සමග නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න! Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Bike Riders - Gampaha

  Gampaha
  හිතවත් යතුරු පැදි ධාවන නියෝජිත මහතුනි, යන එන සෑම ගමනකින්ම මුදල් උපයන්න ඔබත් කැමතිද? කැමති වෙලාවට (Part Time) රිය පදවා මසකට හතලිස් දහසකට වැඩි මුදලක් ඉපයීමට ඔබත් PickMe Bike සමග නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න! Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Bike Riders - Mount Lavinia

  Colombo
  හිතවත් යතුරු පැදි ධාවන නියෝජිත මහතුනි, යන එන සෑම ගමනකින්ම මුදල් උපයන්න ඔබත් කැමතිද? කැමති වෙලාවට (Part Time) රිය පදවා මසකට හතලිස් දහසකට වැඩි මුදලක් ඉපයීමට ඔබත් PickMe Bike සමග නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න! Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Delivery Riders - Colombo

  Colombo
  බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - කොළොඹ. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Delivery Riders - Kandy

  Kandy
  බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - නුවර. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Delivery Riders - Wattala

  Colombo, Gampaha
  බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - වත්තල. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Delivery Riders - Negombo

  Gampaha
  බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - මීගමුව. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020