• ත්‍රීවිල් බෙදාහැරීම් - පිරිමි / ගැහැණු - Threewheel Delivery - Male/Female

  Galle, Gampaha, Kega...
  A valid vehicle license and a national identity card are mandatory. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 07/07/2021
 • Uber Driver Partner - Colombo

  Colombo
  හිතවත් කාර් සහ ත්‍රිරෝද රථ රියදුරු මහතුනි, ඔබ තවමත් පැය 24 පුරාම හයර් ලබාදෙන UBER ටැක්සි ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වී නොමැතිද? ලක්ශ 100,000කට වැඩි ඉහල මාසික ආදායමක්. A...
  • Urgent
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 28/06/2021
 • Delivery Riders - (Part-Time) - Colombo District - Male/Female

  Colombo
  වැටුප රු.30,000/- ත් 40,000/-ත් අතර. වයස අවු. 22-40 ත් අතර.Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - (Full-Time) - Colombo District - Male

  Colombo
  වයස අවු. 21-45 ත් අතර. වැටුප රු. 30,000/- ත් 45,000/- ත් අතර . Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - (Full-Time) - Seeduwa - Female/Male

  Gampaha
  වයස අවු. 21-45 ත් අතර. වැටුප රු. 30,000/- ත් 45,000/- ත් අතර . Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - (Full-Time) - Gampaha District - Male

  Gampaha
  වයස අවු. 21-45 ත් අතර. වැටුප රු. 30,000/- ත් 45,000/- ත් අතර . Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - (Part-Time) - Rathnapura - Male/Female

  Ratnapura
  වයස අවු. 22-40 ත් අතර.වැටුප රු.30,000/- ත් 40,000/-ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - Colombo District (Male/Female) - Pickme Food

  Colombo
  ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - Gampaha (Male/Female) - Pickme Food

  Gampaha
  ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Rider / Crew Member | Homagama

  Colombo
  උද්‍යෝගිමත්, ශක්තිමත් සහ සුහද පෞර්ෂත්වයක් සහිත පුද්ගලයින් තවද Android ප්‍රධානය සහිත ජංගම දුරකථනයක්, මෝටර් බයිසිකලයක් හා මෝටර් බයිසිකල් සදහා වන රියදුරු බලපත්‍රය...
  • Full-Time
  • Expires on 02/07/2021