• ජපානයේ ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයේ රැකියා.

  Foreign Job, Island ...
  ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රය සඳහා රැකියා
  • Permanent
  • Expires on 29/11/2019
 • Project Planner

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 21/11/2019
 • Electro Mechanical Engineer - Water Project (Wilgamuwa)

  Matale
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/11/2019
 • Deputy Project Manager - Water Project (Wilgamuwa)

  Matale
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/11/2019
 • Civil Engineers

  Colombo, Ampara, Bad...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/11/2019
 • Executive - Engineering

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 28/11/2019
 • Assistant Store Keepers

  Jaffna, Kilinochchi,...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/11/2019
 • Store Keepers

  Jaffna, Kilinochchi,...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/11/2019
 • Quality Assurance Inspectors

  Jaffna, Kilinochchi,...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/11/2019
 • Assistant Surveyors

  Jaffna, Kilinochchi,...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/11/2019