• ලේත් මැශින් ක්‍රියාකරු - Lathe Machine Operator

  Colombo
  අවම වසර 3 ක අත්දැකීම්. වයස අවු 40 ට නොවැඩි. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • Operations Associate

  Colombo
  2+ years of experience in supply operations, analytics, strategy work in a large business, or growing a startup is preferred. Please refer to the job advert for f...
  • Full-Time
  • Expires on 26/05/2021
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්, ජලළ කාර්මික ශිල්පීන් හා සිවිල් කාර්මික ශිල්පීන් සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - රාගම

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - දොම්පේ

  Colombo, Gampaha
  මෝර්ඩඩ් රබර් සහ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයන් වන අප ආයතනයේ පහත සඳහන් රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයන්ගේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. Please refe...
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • Associate Lead Business Analyst

  Colombo
  5+ Years IT industry experience. Please refer to the job advert for further information.
 • Solutions Manager - Core Network

  Colombo
  3 years experience in the ICT industry especially within core network domain such as NFV, SDN, SDM, IMS, Packet Core, CS Core. Please refer to the job advert for ...
  • Full-Time
  • Expires on 28/05/2021
 • Assistant Manager - Engineering

  Colombo
  Sound knowledge in Mechanical / Electrical / Electronic / Hydraulic Engineering. Minimum of 05 years of work experience in a container terminal or a largescale in...
  • Full-Time
  • Expires on 28/05/2021
 • Technical Lead - Executive

  Colombo, Gampaha
  Has a minimum of 5 years experience in a supervisory/ leading technical function in a manufacturing plant. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/05/2021
 • Audio Video Technical Executive

  Colombo
  Successful completion of Ordinary Level and Advanced Level examinations in local/ foreign syllabuses. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/05/2021