• මෙහෙයුම් සේවා සහයක - කුරණ (මීගමුව) | Outlet Operation Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහායක - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Outlet Operation Assistant – Interviews : Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Customer Service Assistant – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Outlet Operation Assistant | මෙහෙයුම් සහායක - දිවයින පුරා

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Operations Assistant (Female/Male) - Galle

  Galle
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Operations Assistant - Female/Male (Embilipitya)

  Ratnapura
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • We invite the applications from suitably qualified, experienced and self-motivated individuals for the following positions at St. George International Teacher Training Institute (Pvt) Limited, Negombo Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/05/2020
 • Senior Business Intelligence Analyst

  Colombo
  We are on the lookout for talented, innovative and self-motivated individuals who are passionate about delivering actionable intelligence driven by data and machine learning at scale to join our dynamic and collaborative team. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 14/04/2020
 • Production Executive – Medical Diagnostics

  Colombo
  SLIM / CIM Equivalent Qualification in Sales & Marketing Minimum 1-year working experience in production, relevant in the medical or pharmaceutical field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/04/2020
 • General Manager - Operation (Screen Printing - Seeduwa)

  Gampaha
  We are looking for a talented individual for the position of General Manager – Operations, for our rapidly growing screen printing plant in Seeduwa. Please refer to the job advert for further information.
  • Permanent
  • Expires on 09/04/2020