• ගබඩා සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

  Colombo
  අපගේ ගබඩා සංකීර්ණය සඳහා එක්වීමට ඔබට අනගි අවස්ථාවක් Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/06/2020
 • Professional Beauty Therapists

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Professional Hairdressers

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Customer Service Executive

  Colombo
  JOIN THE FAST GROWING FASHION RETAIL CHAIN IN THE COUNTRY Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/06/2020
 • Sales Executive

  Colombo
  Minimum 1-year experience in Retail business. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 08/06/2020
 • Keells Retail Management Trainee Program

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/06/2020