• මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • විදුලි කාර්මික/ජලනළ කාර්මික, විදුලි භාණ්ඩ අලුත්වැඩියා කාර්මික

  Colombo
  පිළිගත් කාර්මික විද්‍යාලයක්/ ආයතනයක් විදුලිකර්මික ශිල්පය පිලිබඳ පුර්ණ කාලින් පදමලවා හදාරා තිබීම. වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් තිබීම අමතර වාසියක් වනු ඇත. Please refer t...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • Restaurants Jobs at Anuradhapura

  Anuradhapura
  අනුරාධපුර ප්‍රධන පෙළේ අවන්හලකට නවක සේවක සේවිකාවන් ඉක්මනින්ම බඳවා ගැනීමට අවශයි .....
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • Customer Executives (Call Center Agent) - Male/Female | Hindi Speaking

  Colombo
  Excellent knowledge of English and Hindi is mandatory. School leavers are also encouraged to apply expanding possibilities. Please refer to the job advert for fur...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • Customer Service Executive (Male/Female)

  Colombo
  Excellent knowledge in English and Sinhala language,both oral and written. Sales experience will be considered an advantage.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2020
 • Account Executive - Malabe | Male

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • Trainee PHP (Back-End) Developers

  Colombo
  Must be highly skilled in PHP/MySQL/Javascript and other related technologies. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020