• ගබඩා සහයක - Warehouse Assistant (වත්තල මාළු බෙදා හැරීමේ මධ‍ය්‍යස්ථානය)

  Colombo, Gampaha
  අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 20-45ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/02/2019
 • පළපුරුදු ෆොර්ක්ලිෆ්ට් ක්‍රියාකරු / Forklift Operator (සේදවත්ත සහ එඩේරමුල්ල බෙදා හැරීමේ මධ‍ය්‍යස්ථාන)

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/02/2019
 • පළපුරුදු රීච් ට්‍රක් ක්‍රියාකරු - Reach Truck Operator/ පළපුරුදු අයිල්මාස්ටර් ඔපරේටර් - Aislemaster Operator - Aislemaster Operator (ELEPHANT HOUSE ශීතාගාර සංකීර්ණය - අවිස්සාවේල්ල සීතාවක කර්මාන්ත පුරය)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/02/2019
 • Procurement Specialist (Contract Administrator)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/02/2019
 • Executive Sales Procurement

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/02/2019
 • Internship in Logistics

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/01/2019
 • Senior officer/Officer – Procurement

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/01/2019
 • Procurement Officer

  Colombo
  Reorganizing the importance of the role of early childhood development(ECD)in achieving the country’s long term development goals, the government of Sri Lanka(GOSL) has decided to increase its support to the sector through the World Bank supported Early Childhood Development Project with the objective of enhancing equitable access to and ...
  • Full-Time
  • Expires on 28/02/2019