• ෆොර්ක්ලිෆ්ට් ක්‍රියාකරු / Forklift Operator (සේදවත්ත සහ එඩේරමුල්ල)

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • ගබඩා සහයක - Warehouse Employee (වත්තල මාළු බෙදා හැරීමේ මධ‍ය්‍යස්ථානය)

  Colombo, Gampaha
  අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • ගබඩා සේවක - Warehouse Employee (පෑලියගොඩ, සේදවත්ත, එඩේරමුල්ල, සීදුව සහ අවිස්සාවේල්ල සීතාවක කර්මාන්ත පුරය)

  Colombo, Gampaha
  අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • Project Lead - North & Eastern HUB

  Puttalam, Jaffna, Tr...
  Civil Engineering or management diplomas or Supply chain back ground from premium institutes. Locations : Trincomalee, Batticaloa/ Chillaw, Arugambay/ Yala , Jaffna
  • Full-Time
  • Expires on 28/05/2019
 • Project Lead - Southern HUB

  Galle, Hambantota, M...
  Civil Engineering or management diplomas or Supply chain back ground from premium institutes. Location : Bentota, Hikkaduwa, Unawatuna, Galle, Weligama, Mirissa, Matara, Tangalle
  • Full-Time
  • Expires on 28/05/2019
 • Project Lead - Central HUB

  Kandy, Matale, Nuwar...
  Civil Engineering or management diplomas or Supply chain back ground from premium institutes. Locations: Nuwara eliya, Kandy, Ella, Matale
  • Full-Time
  • Expires on 28/05/2019
 • Project Lead - Western Hub

  Colombo, Kalutara
  Civil Engineering or management diplomas or Supply chain back ground from premium institutes
  • Full-Time
  • Expires on 28/05/2019
 • Store Keeper- Construction Site

  Colombo
  Store Keeper who has about 5-10 years of experience and who has thorough knowledge about the stock systems and dealing with Finishing materials. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/05/2019