• කාර්යාල නඩත්තු සහායක - මරදාන | Office Maintenance Assistant - Maradana

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2019
 • කාර්මික සහායක - බල උත්පාදන යන්ත්‍ර - මරදාන | Technical Assistant - Power Generator Machine - Maradana

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2019
 • යතුරුපැදි කාර්මික ශිල්පී - මරදාන / රත්තනපිටිය (යතුරුපැදි එකලැස් සහ යතුරුපැදී සේවා) | Motorcycle Technician - Maradana / Rattanapitiya

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2019
 • මෝටර් රථ/ යතුරුපැදි සේවාකරු - මරදාන / රත්තනපිටිය | Motorcar/ Motorcycle Service Officer - Maradana/ Rattanapitiya

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2019
 • Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/10/2019
 • Printer Technicians - Intern

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/10/2019
 • Maintenance Technician - Biscuit Industry

  Foreign Job, Island ...
  We require candidates with prior experience at a Biscuit Factory ONLY.
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2019
 • Mechanical Engineer - JAPAN

  Colombo, Foreign Job
  A great opportunity to work for Japanese company in Japan. Work on the latest tech trends and concepts being conceptualized in Japan. We invite you to join with our prestigious client for a journey that will enable you to reach your true potentials as well as reward with the career you always wished for.
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2019
 • Management Assistant

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2019
 • AC Technicians - Maldives

  Colombo, Foreign Job...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2019