• ලේත් මැශින් ක්‍රියාකරු - Lathe Machine Operator

  Colombo
  අවම වසර 3 ක අත්දැකීම්. වයස අවු 40 ට නොවැඩි. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • Field Service Officer (Anuradhapura/Polonnaruwa/ Puttalam)

  Anuradhapura, Polonn...
  Minimum 2-3 years experience in tractor aftermarket operation and spare parts sales. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්, ජලළ කාර්මික ශිල්පීන් හා සිවිල් කාර්මික ශිල්පීන් සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - රාගම

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - දොම්පේ

  Colombo, Gampaha
  මෝර්ඩඩ් රබර් සහ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයන් වන අප ආයතනයේ පහත සඳහන් රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයන්ගේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. Please refe...
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • නඩත්තු කාර්මික ශිල්පී - Maintenance Technician

  Gampaha
  පිළිගත් ආයතනයකින් විදුලි කාර්මික/ වායු සමීකරණය පිළිබඳ NVQ level 4 හො ඊට ඉහළ පාඨමාලාවක් හදාරා තිබිය යුතු අතර වසර 03ක් හෝ ඊට වැඩි සේවා පළපුරුද්දක් ඇති අයට ප්‍රමුඛතා...
  • Full-Time
  • Expires on 28/05/2021
 • Assistant Manager - Engineering

  Colombo
  Sound knowledge in Mechanical / Electrical / Electronic / Hydraulic Engineering. Minimum of 05 years of work experience in a container terminal or a largescale in...
  • Full-Time
  • Expires on 28/05/2021
 • Maintenance Assistants

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/05/2021
 • Technical Lead - Executive

  Colombo, Gampaha
  Has a minimum of 5 years experience in a supervisory/ leading technical function in a manufacturing plant. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/05/2021