ජාතියේ ප්‍රවාහන සහකරු ,PickMe ආයතනය හදුන්වාදෙන PickMe Flash, පාර්සල් බෙදාහැරීමේ සේවාව සමග එකව නොනැවතී ආදායම් වැඩි කරගන්න. කිලොමීටරයක්ට වැඩිම මුදලක් ඉපයීමට හැකි PickMe Flash සමග එක්ව ඔබත් අදම යන එන සෑම ගමනකින්ම සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිතව මුදල් උපයන්න. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 

Bike Rider - Malabe


ජාතියේ ප්‍රවාහන සහකරු ,PickMe ආයතනය හදුන්වාදෙන PickMe Flash, පාර්සල් බෙදාහැරීමේ සේවාව සමග එකව නොනැවතී ආදායම් වැඩි කරගන්න.  කිලොමීටරයක්ට වැඩිම මුදලක් ඉපයීමට හැකි PickMe Flash සමග එක්ව ඔබත් අදම යන එන සෑම ගමනකින්ම සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිතව මුදල් උපයන්න.

යතුරු පැදියක් සහ ජංගම දුරකථනයක් ඇතිනම්,ඔබත් අදම  PickMe Flash සමග එක්ව මසකට පනස්දසකට වැඩි ආදායමක් උපයන්න.

 

අතිරේක ප්‍රතිලාභ;

     මගීන් සමග සම්බන්ධ නොවන නිසා අවම සෞඛ්‍යය අවදානම

     කිලොමීටරයක්ට වැඩිම මුදලක්

     පහසු සේවා කාලයන් (Full Time/Part Time)

     සහන මිලට වටිනා ජිවිත රක්ෂණයක්

     ආකර්ශනීය දිරි දීමනා

 

ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි:

     ඔබගේ රියදුරු බලපත්‍රය

     වාහන ලියාපදිංචි සහතිකය

     අදායම් බලපත්‍රය

     වාහන රක්ෂණය

XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න

 

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!