කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්‍යවශ්‍ය බව අපි දන්නෙමු. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
   

මෙහෙයුම් සේවා සහායක - කඩුවෙල

සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? ~

කීල්ස්ප්රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීමයන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමුමෙය ඉටු කරගැනීමට නම්අප විසින් ශ්රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්යවශ් බව අපි දන්නෙමු.

සිල්ලර වෙළදාම් ක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ටත්වය කරා ළඟා වීමේ ගමනට සහභාගී වීමට ඔබටත් අවශ් නම්ඔබගේ  අභිලාෂයන් ඉටුකර ගැනීමට අපි සහය වන්නෙමු.

මෙහෙයුම් සේවා සහයක (පිරිමි) - කඩුවෙල

 

සුදුසුකම්:

ඔබත් ;

~ 10 ශ්‍රේණිය දක්වා උගත් අයෙක්ද?

වයස අවුරුදු 18 ත් 35 ත් අතරද?

 

ප්‍රතිලාභ :

එසේනම් අපෙන් ඔබට ;

ඉහළ වැටුප්

නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්නිළ ඇඳුම් සහ පාවහන්

අභ්‍යන්තර උසස්වීම් සහ තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක්

 


කීල්ස් බඳවා ගැනීම් මධ්‍යස්ථානය,

නො. 321 / B1,

ගාලු පාර,

කොළඹ 03.

[කොල්ලුපිටිය Airtel ශාඛා ගොඩනැගිල්ල අසල]

 

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හරහා අයදුම් කරන්න.


XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!