• මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - Selected Locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Kimbulapitiya, Chilaw, Kesbewa (කිඹුලාපිටිය, හලාවත, කැස්බෑව)
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • Trainee Lab Technicians

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/10/2018
 • BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

  Colombo
  The ideal candidates will promote our brands to new and existing customers and build a strong relationship with our clients. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/10/2018
 • Quality Assurance Assistant — Nalanda Factory

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
 • R & D Executive

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 23/10/2018