• ලොරිය සමඟ රියදුරු - Lorry with Driver

  Island Wide
  Do you have a Lorry with guaranteed run of 3000 km per month? Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 01/02/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - පෑලියගොඩ

  Colombo
  අප රටේ සුවිසල්ම සමුහ ව්යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමුහයට අනුබද්ධිත කීල්ස් සුපිරිවෙළදසැල් ජාලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන කීල්ස් බෙදාහැරීමේ මධ්යස්ථානයට එක්වී ඔබත් සාර්ථ...
  • Full-Time
  • Expires on 02/02/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - සේදවත්ත

  Colombo
  අප රටේ සුවිසල්ම සමුහ ව්යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමුහයට අනුබද්ධිත කීල්ස් සුපිරිවෙළදසැල් ජාලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන කීල්ස් බෙදාහැරීමේ මධ්යස්ථානයට එක්වී ඔබත් සාර්ථ...
  • Full-Time
  • Expires on 02/02/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - වත්තල (රාත්රී සේවා මුරය)

  Gampaha
  අප රටේ සුවිසල්ම සමුහ ව්යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමුහයට අනුබද්ධිත කීල්ස් සුපිරිවෙළදසැල් ජාලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන කීල්ස් බෙදාහැරීමේ මධ්යස්ථානයට එක්වී ඔබත් සාර්ථ...
  • Full-Time
  • Expires on 02/02/2022
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - කොළඹ 2 | Customer Service Assistant - Colombo 2

  Kalutara
  10 ශ්‍රේණිය සමත් අයෙක්ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/02/2022
 • Customer Service Assistant (Trainee / Experienced) - Negombo

  Gampaha
  Glomark යනු ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'රටේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ' මූලික අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවී සිටිමු. Please refer to t...
  • Full-Time
  • Expires on 02/02/2022
 • Marketing Executive / Junior Executive - Colombo City Centre

  Colombo
  Do you have minimum of 03 years experience in Marketing Filed? Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 25/01/2022
 • Showroom Managers/Showroom Staffs

  Colombo
  A leading cosmetic Manufacturing Organization in Sri Lanka is looking for young, dynamic individuals between the ages of 20-35 with a friendly attitude. Please r...
  • Full-Time
  • Expires on 04/02/2022
 • තත්ව පාලිකා - මාතර | Quality Controller - Matara

  Matara
  Do you have 2 years of work experience in apparel industry? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/02/2022
 • Accounts Assistant - Male

  Colombo
  Are you partly qualified in CMA or AAT finalist? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/02/2022