• පින්තාරු ශිල්පීන් සහ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන්

  Kandy
  ටොයොටා ලංකා සමාගමේ, මහනුවර ශාඛාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන ඇබැර්තු සදහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ඇතිවන ඇබෑ. මහනුවර ශාඛාවේ....
  • Full-Time
  • Expires on 28/10/2020
 • Mechanical Engineer - JAPAN

  Foreign Job, Island ...
  A great opportunity to work for Japanese company in Japan. Work on the latest tech trends and concepts being conceptualized in Japan. We invite you to join with o...
 • Technical Officer - Transport Network Operations

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/11/2020
 • යන්ත්‍රෝපකරණ නඩත්තු කරන්නන් (Maintenance Technician)

  Colombo
  වයස අවු. 25 - 45ත් අතර විය යුතුය ( පිරිමි ) මෝටර් බයිසිකලයක් තිබිය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 02/11/2020
 • Director, Assistant Director

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/11/2020
 • Marshal, Security Inspector, Mason, Electrician, Technician

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 02/11/2020
 • Lab Technician (Roads) | Kandy

  Kandy
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020
 • Laboratory Material Technician/Technical Officer

  Kandy
  If you have Diploma or NCT with more than one years of experience in a road project laboratory in a reputed organisation Please refer to the job advert for furth...
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020
 • Maintenance Office (Handyman) |Male

  Colombo
  Minimum of 3 years in a similar position with good knowledge of plumbing and electrical work. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020
 • Project Officer Technical Operations

  Colombo
  A degree or equivalent qualification in the IT field More than 02 years of technical experience as a developer/ tester Please refer to the job advert for furt...
  • Full-Time
  • Expires on 29/10/2020