• රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්, ජලළ කාර්මික ශිල්පීන් හා සිවිල් කාර්මික ශිල්පීන් සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 19/04/2021
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - රාගම

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 26/04/2021
 • Assistant Engineer - Solar Division

  Colombo
  Minimum 02 to 03 years of hands-on experience in handling all stages of engineering, designing and dealing with technical issues related to small to large Solar P...
  • Full-Time
  • Expires on 26/04/2021
 • Technical Lead - Executive

  Colombo, Gampaha
  Has a minimum of 5 years experience in a supervisory/ leading technical function in a manufacturing plant. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/04/2021
 • Wheel Alignment Technicians

  Colombo
  We Perera Tyre Service Pvt ltd Leading Tyre Manufacturer Importer and Distributor in Sri Lanka. Our State of art Workshop facility uses 3D Wheel alignment machine...
  • Full-Time
  • Expires on 26/04/2021
 • නඩත්තු කාර්මික ශිල්පින් - කොළඹ

  Colombo
  අවම අවුරුදු 2 පළපුරුද්ද - හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ හෝ අවන්හල් ක්ෂේත්‍රයේ. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/04/2021
 • IT Customer Support Technician

  Colombo
  1 - 3 years' experience in troubleshooting active and passive networks, Analog and IP CCTV systems, PA systems, End-user computing. Please refer to the job advert...
  • Full-Time
  • Expires on 26/04/2021
 • Body & Paint

  Colombo, Gampaha
  Minimum 2 Years experience in relevant field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/04/2021
 • Technical Officer, Quantity Surveyor, Assistant Quantity Surveyor, Quantity Surveyor Assistant, Research Assistant, Draughtsman

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 21/04/2021
 • Technical Assistant (Electrical, Printing Machine Technician)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 19/04/2021