• නඩත්තු කාර්මික ශිල්පී (Maintenance Technician)

  Colombo
  NVQ 4 සුදුසුකම සමඟින් විදුලි කාර්මික ශිල්පී වසර 10 ක ආයතනික පළපුරුද්ද.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 02/06/2023
 • Computer Hardware Technician | Colombo

  Colombo
  We are Entec Computer Systems (PVT) LTD based in Rajagiriya and we specialize in all IT related services, and with are ongoing growth we require the services of a...
  • Full-Time
  • Expires on 13/06/2023
 • Do you have hands on experience in selling? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/06/2023
 • Vacancies in UAE

  Foreign Job, Island ...
  Do you have experience in similar capacity? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/06/2023
 • Automobile Instructor | Athurugiriya

  Colombo
  Do you have 1 year experience in the similar field? Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 12/06/2023
 • Fentons Limited | Executive - Finance

  Colombo
  Minimum of 3 years' experience in similar job grade, preferably in Finance A/R or Billing. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023
 • Technician - Electrical

  Colombo
  We are looking for dynamic personnel desiring a rewarding career who wish to Support Uninterruptible Power solutions from best of breed global technology companie...
  • Full-Time
  • Expires on 13/06/2023
 • Senior Factory Engineer – Chilaw

  Puttalam
  7+ years of experience in a Factory engineer role in a manufacturing environment. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/06/2023
 • CCTV Technician

  Colombo
  Basic knowledge of laying the wiring using conduit and casing. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 05/06/2023
 • යන්ත්‍ර වෑද්දුම්කරු / වෙල්ඩින්කරු | බියගම Mechanical Fitter / Welder | Biyagama

  Colombo, Gampaha
  නිෂ්පාදන / විදුලි කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් NVQ අදියර 3 හෝ 4 සමත්ව තිබීම & පිළිගත් ආයතනයක වෑද්දුම්කරුවකු (Fitter) වශයෙන් වසර 3-4 ක මනා පලපුරුද්ද....
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2023