• මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී (Motor Mechanic) පාඨමාලාව | Ratmalana

  Colombo
  මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී (Motor Mechanic) පාඨමාලාව (NVQ4) සඳහා ඇතුලත් වීමට අවස්ථාව දැන් ඔබටත්.! Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 07/07/2022
 • නුපුහුණු යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - අවිස්සාවේල්ල ආයතන 1 / Trainee Machine Operator - Avissawella Plant 1 - කාන්තා/Female

  Colombo, Gampaha
  Looking for Trainee Machine Operator - Avissawella Plant 1. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/07/2022
 • මෝටර් රථ පින්තාරු (Auto Painter) / වැල්ඩින් කරු (Welder) පාඨමාලාව

  Colombo, Ampara, Anu...
  මෝටර් රථ පින්තාරු (Auto Painter) හා වැල්ඩින් කරු (Welder) පාඨමාලාවන්ට ඇතුලත් වීමේ අනගි අවස්ථාවක්. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 07/07/2022
 • Consulting -Digital & Emerging Technologies – Technical Project Manager

  Colombo
  We’re looking for Java/.Net Technical Managers with expertise in Java technologies/ Microsoft Technologies to join the leadership group of our Technology Consult...
  • Full-Time
  • Expires on 08/07/2022
 • නුපුහුණු යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - Trainee Machine Operators (මීරිගම ආයතන 2/Mirigama Plant 2) - කාන්තා/Female

  Gampaha
  Looking for Trainee Machine Operators Mirigama Plant 2. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/07/2022
 • Project Manager / Senior Project Manager - LOLC Advanced Technologies

  Colombo
  Do you have at least six-year total working experience and two-year minimum qualification in managerial post? Please refer to the job advert for further informati...
  • Full-Time
  • Expires on 08/07/2022
 • Applications for PhD, M-Tech & M.Sc. Programmes

  Foreign Job, Island ...
  Scholarship Schemes for International Students are available. Please refer to the admission offer for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/07/2022
 • Technical Officer - Customer Complain Analysis and Solution Implementation

  Colombo
  Do you have NVQ level 5/IVQ level 5 qualification? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/06/2022
 • Lathe/CNC Machine Operators, Mould Maker and Labors

  Colombo
  Qualified in German Tech / NAITA or related. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 08/07/2022
 • Graduate Project Engineer

  Gampaha
  Are you interested in joining a team of Engineers at a global company? Interested in working with aircraft manufacturers and being involved in aviation industry d...
  • Full-Time
  • Expires on 08/07/2022