• භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වීරවරු / DEXFLEX Delivery HERO (Male)

  Colombo, Kandy, Gall...
  The ideal candidate must have an own vehicle (Bike/Tuk/Car/Van), valid driving license, valid revenue license, Insurance and a smartphone. Please refer to the job...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 29/09/2021
 • භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වීරවරියන් / DEXFLEX Delivery HERO (Female)

  Colombo, Kandy, Gall...
  The ideal candidate must have an own vehicle (Bike/Tuk/Car/Van), valid driving license, valid revenue license, Insurance and a smartphone. Please refer to the job...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 29/09/2021
 • Delivery Riders | Part-Time

  Gampaha, Colombo, Ka...
  වයස අවු. 18 - 45 ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 08/10/2021
 • Delivery Riders - Kiribathgoda / Rajagiriya / Wattala / Ja Ela / Arcade

  Gampaha, Colombo
  අයදුම් කරුවන් හට වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් තිබිය යුතුය. වැඩිදුර විස්තර සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Candidate should have valid riding license. Please refer ...
  • Full-Time
  • Expires on 08/10/2021
 • Future Talent Internship - 2021

  Colombo
  Future Talent Internship Vacancies! Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/09/2021
 • Delivery Riders - (Part-Time) - Kandy District

  Kandy
  වයස අවු. 22 - 45 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු.30,000/- ත් ඉහළට Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - (Part-Time) - Dambulla

  Matale
  වයස අවු. 22 - 45 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු.30,000/- ත් ඉහළට Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - (Part-Time) - Panadura

  Kalutara
  වයස අවු. 22 - 45 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු.30,000/- ත් ඉහළට Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - (Part-Time) - Trincomalee

  Trincomalee
  වයස අවු. 22 - 45 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු.30,000/- ත් ඉහළට Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - (Part-Time) - Batticaloa

  Batticaloa
  වයස අවු. 22 - 45 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු.30,000/- ත් ඉහළට Please refer to the job advert for further information.