• ලොරි සහකාර - එන්ඩරමුල්ල / අවිස්සාවේල්ල | Lorry Assistant - Enderamulla/Avissawella

  Colombo, Gampaha
  Are you between 18 - 45 years of age? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2022
 • භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ නියෝජිත / නිලධාරී - Goods Distribution Agent / Officer | Negombo, Kandy & Kurunegala

  Kandy, Gampaha, Kuru...
  Are you between 20-45 years of age? Please refer to the job advert for further information.
 • Executive - Transport Management

  Colombo
  2-3 years experience in related industry. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2022
 • Delivery Riders - Kandy (Male/Female) - Pickme Food

  Kandy
  ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
 • Operation Supervisor - Peliyagoda / Enderamulla

  Colombo, Gampaha
  Do you have minimum 1-year experience in the relevant field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/06/2022
 • බෙදා හැරිමේ නියෝජිතයින් - කොළඹ, ගම්පහ හා කළුතර | Distribution agents - Colombo

  Colombo
  Do you have a mobile phone a motorcycle? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/05/2022
 • Car Assembly Plant Vacancies in Finland

  Foreign Job, Island ...
  13 EUR TO 17 EUR PER HOUR FOR SKILLED WORKERS (EXPERIENCE-BASED PAY), 10.40 EUR PER HOUR FOR NON SKILLED WORKERS. Please refer to the job advert for further infor...
  • Full-Time
  • Expires on 07/06/2022
 • Claims Processing Agent | හිමිකම් සැකසුම් නියෝජිත

  Kandy, Galle, Anurad...
  Have you completed G.C.E. Ordinary Level Examination? Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 08/06/2022
 • Delivery Riders - Kurunegala (Male/Female) - Pickme Food

  Kurunagala
  ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
 • Delivery Riders - Colombo District (Male/Female) - Pickme Food

  Colombo
  ජාතියේ ප්රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරු වරියකසේ සම්බන්ද වී ඉහල අදායමක්උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.