• බර වාහන සහායක - රත්තනපිටිය | Heavy Vehicle Assistant - Rattanapitiya

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2019
 • Delivery Partners - Colombo (Lunch Hours) | බෙදාහැරීම් හවුල්කරුවන් - කොළඹ - දිවා කාලය - UBER Eats

  Colombo
  ලොව විශාලතම 'Online Food Delivery' සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 04/10/2019
 • Delivery Partners - Female (Colombo)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 04/10/2019
 • Delivery Partners - Female (Kandy)

  Kandy
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 04/10/2019
 • Delivery Partners - Kandy

  Kandy
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/10/2019
 • Delivery Partners - Kandy (Lunch Hours) | බෙදාහැරීම් හවුල්කරුවන් - මහනුවර - දිවා කාලය - UBER Eats

  Colombo
  ලොව විශාලතම 'Online Food Delivery' සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 04/10/2019
 • Delivery Partners - UBER Eats (PART TIME) | Colombo

  Colombo
  ලොව විශාලතම 'Online Food Delivery' සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 04/10/2019
 • Delivery Partners - UBER Eats (PART TIME) | Kandy

  Kandy
  ලොව විශාලතම 'Online Food Delivery' සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 04/10/2019
 • Driver Partner - Uber Moto

  Colombo
  Register with Uber Moto, the bike taxi service today!
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2019
 • Delivery Partners - UBER Eats

  Colombo
  ලොව විශාලතම 'Online Food Delivery' සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2019