• මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි)

  Gampaha
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2020
 • Delivery Riders – Dehiwala / Mount

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 06/10/2020
 • Delivery Riders - Negombo

  Gampaha
  බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - මීගමුව. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 06/10/2020
 • Delivery Riders - Wattala

  Colombo, Gampaha
  බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - වත්තල. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 06/10/2020
 • Delivery Riders - Kandy

  Kandy
  බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - නුවර. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 06/10/2020
 • Delivery Riders - Colombo

  Colombo
  බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - කොළොඹ. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 06/10/2020
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020