• පාරිභෝගික සේවා සහායක | Customer Service Assistant - Rathmalana (Part-Time)

  Colombo
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. අඟහරුවාදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ අප බඳවාගැනීම් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.
  • Part-Time
  • Expires on 10/07/2019
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක | Outlet Operations Assistant - Galle

  Galle
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. සතියේ දිනවල පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ අප බඳවාගැනීම් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.
  • Full-Time
  • Expires on 10/07/2019
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක | Customer Service Assistant - Galle

  Galle
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. සතියේ දිනවල පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ අප බඳවාගැනීම් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.
  • Full-Time
  • Expires on 10/07/2019
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක | Customer Service Assistant - Puttalam

  Puttalam
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 10/07/2019
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක | Outlet Operations Assistant - Puttalam

  Puttalam
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2019
 • Relationship Manager / Key Account Manager - North & Eastern HUB

  Ampara, Hambantota, ...
  Please refer to the job advert for further information. Locations: Trincomalee / Batticaloa / Chillaw / Arugambay / Yala. Jaffna
  • Full-Time
  • Expires on 10/07/2019
 • Executives - Sales & Marketing

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/07/2019
 • Relationship Manager / Key Account Manager - Western HUB

  Colombo, Gampaha, Ka...
  Please refer to the job advert for further information. Locations: Negombo / Colombo / Kalutara / Wadduwa / Panadura
  • Full-Time
  • Expires on 10/07/2019
 • Relationship Manager / Key Account Manager - Central HUB

  Kandy, Badulla, Mata...
  Please refer to the job advert for further information. Locations: Nuwara Eliya / Kandy / Ella / Matale
  • Full-Time
  • Expires on 10/07/2019
 • Relationship Manager / Key Account Manager - Southern HUB

  Galle, Hambantota, M...
  Please refer to the job advert for further information. Locations: Bentota / Hikkaduwa / Unawatuna / Galle / Weligama / Mirissa / Matara / Tangalle
  • Full-Time
  • Expires on 10/07/2019