• පාරිභෝගික සේවා සහායක - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Customer Service Assistant – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 19/08/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහායක - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Outlet Operation Assistant – Interviews : Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 19/08/2020
 • Production Manager

  Colombo
  We are looking for an experienced production manager for our export mask making factory. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/08/2020
 • Keells Retail Management Trainee Program

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/08/2020
 • Lead-Service Delivery Engineer

  Colombo
  Over 5 years of experience in similar service delivery or operations role Exposure in VAS application installation and troubleshooting. (VAS products such SMSC,...
  • Full-Time
  • Expires on 14/08/2020
 • Associates / Executives - Contact Center Operations

  Colombo
  S.A.Knowledge service private limited (SAKS) is commited to provide our employees a stable work environment with equal opportunity for learning and personal growt...
  • Full-Time
  • Expires on 13/08/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි) |Galle

  Galle
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 13/08/2020
 • Direct Entry Officer Vacancies (2020)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/08/2020
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/08/2020
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 12/08/2020