• මැහුම් ශිල්පීන් - Sewing Artists | Hokandara

  Colombo
  Do you have experience in a similar capacity? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/10/2023
 • Waiter / Hostess - Female | Ja- ela

  Gampaha, Colombo, Is...
  Minimum 2 years working experience in a reputed hotel or Restaurant. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2023
 • මෙහෙයුම් සහකාර | පිරිමි - පූර්ණ කාලීන / Operations Assistant | Male - Full Time

  Colombo
  Having a bike or bike license would be advantageous. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2023
 • Beautician |රූපලාවන්ය ශිල්පීන්

  Colombo
  Salary Between 30 000 LKR 80 000 LKR , Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/10/2023
 • Sales Assistants ( Female ) - Maharagama | වෙළද සහයකයින් (කාන්තා ) - මහරගම

  Colombo
  මහරගම ප්‍රදේශයේ සුඛෝපභෝගී චොක්ලට් අලෙවිසැලක් වන The Coco Zone ආයතනයට වෙළද සේවිකාවන් බදවා ගැනේ. ස්තීර වැටුප - රු. 50 000 /-
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 10/10/2023
 • Delivery Rider | Island wide / බෙදාහැරීමේ ධාවක | දිවයින පුරා /

  Island Wide
  Earn more by joining Domino's Pizza, the No. 1 pizza company in the world. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/10/2023
 • Waiter / Waitress - Male or Female | Mahabage, Ja- ela and Wattala

  Gampaha, Island Wide
  Minimum 2 years working experience in a reputed hotel or Restaurant. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2023
 • Videographer / Photographer - Full Time

  Colombo
  6 months to 1 year proven experience as a videographer in a competitive industry. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 18/10/2023
 • පළපුරුදු ලොරි රථ රියදුරු - Experienced Lorry Driver | Enderamulla

  Colombo, Gampaha
  Do you have work experience in relevant field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2023
 • Delivery Rider | Island wide / බෙදාහැරීමේ ධාවක | දිවයින පුරා (PART TIME)

  Island Wide
  Earn more by joining Domino's Pizza, the No. 1 pizza company in the world. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 16/10/2023